Радіодеталі та радіокомпоненти

1. Чому дротяні резистори не застосовуються на високих частотах?
мають великі габарити
виникає паразитна індуктивна та ємнісна складова
зменшується дія поверхневого ефекту
починають нагріватись
2. Який з типів резисторів відноситься до металоплівкових?
СП3-9
МЛТ
ППБ
СП5-14
3. Які з властивостей резистора є паразитними? Вибрати найбільш повну відповідь
Опір, залежність опору від температури і вологи, надлишковий шум, ємність, індуктивність
Ємність,індуктивність, опір
Ємність, індуктивність, залежність опору від температури
Ємність, індуктивність, надлишковий шум, залежність опору від температури і вологи
4. Елемент, електричний опір якого залежить від величини механічних деформацій називається:
варістор
тензорезистор
прецизійний резистор
магніторезистор
5. Яка пара параметрів характеризує конденсатор?
Номінальна ємність, номінальна потужність
Номінальна ємність, номінальна напруга
Тангенс кута втрат, номінальна потужність
Власна ємність,тангенс кута втрат
6. Пробивна напруга конденсатора це:
максимальна напруга, при якій конденсатор може знаходитись без пробою невеликий проміжок часу
максимальна напруга, при якій конденсатор може працювати в заданих умовах експлуатації на протязі гарантованого терміну служби
мінімальна напруга при які відбувається електричний пробій конденсатора при швидкому випробуванні
мінімальна напруга при якій конденсатор знаходиться без пробою невеликий проміжок часу
7. Якого ряду номінальних ємностей конденсаторів не існує?
Е2
Е6
Е12
Е24
8. Одиниця вимірювання напруженості електричного поля:
Ф/м
В/м
Гн/м
Ом/м
9. При підвищенні частоти ємнісний опір конденсаторів
не залежить від частоти
збільшується
зменшується
падає до нуля
10. У котушок індуктивності опір змінному струму
не залежить від частоти
зростає пропорційно частоті
зменшується із зростанням частоти
із зростанням частоти прямує до нуля
11. Для зменшення втрат на вихрові струми в магнітних матеріалах:
збільшують напруженість насичення
зменшують питомий опір
збільшують питомий опір та товщину пластин
підвищують питомий опір та зменшують товщину пластин
12. Осердя для силових трансформаторів виготовляють з:
пермалоїв
альсиферів
феритів
електротехнічної сталі
13. Трансформатор, всі обмотки якого гальванічно з'єднані одна з одною, називається:
силовий трансформатор
автотрансформатор
резонансний трансформатор
узгоджувальний трансформатор
14. Основними носіями заряду в напівпровіднику p-типу є:
електрони та дірки
іони домішки
дірки
електрони
15. Неосновні носії заряду в напівпровіднику n - типу
електронейтральні
заряджені негативно
заряджені позитивно
заряджені негативно або електронейтральні
16. Ширина забороненої зони в напівпровідниках впливає на
рухливість носіїв
швидкість дифузії легуючої домішки
інтервал робочих температур
режими процесів дифузії
17. Гетеропереходом називається перехід, утворений у результаті контакту
двох напівпровідників з однаковою шириною забороненої зони
напівпровідника з діелектриком
двох напівпровідників з різною шириною забороненої зони
напівпровідника з металом
18. Яка з часових діаграм відповідають роботі схеми при вхідному гармонійному сигналі
а
б
в
не має правильної відповіді
19. Який це радіоелемент?
Малопотужний випрямний діод
Малопотужний стабілітрон, напруга стабілізації - 91В
Малопотужний стабілітрон, напруга стабілізації - 9,1В
Малопотужний стабілітрон, напруга стабілізації - 191В
20. Стабістор - напівпровідниковий діод, в якому для стабілізації напруги використовується
пряма вітка вольт-амперної характеристики
зворотня вітка вольт-амперної характеристики
уся вольт-амперна характеристика
усі відповіді невірні
21. Кремнієві діоди мають вищу робочу температуру в порівнянні з германієвими, тому що
кремній має менщу густину
кремній має меншу атомну масу
кремній має більшу ширину забороненої зони
усі відповіді невірні
22. Який це радіоелемент?
Потужний тиристор
Потужний випрямний діод
Випрямний діод малої потужності
Симістор
23. Вольт-амперна характеристика якого напівпровідникового елементу показана на рисунку?
транзистора
діода
тиристора
стабілітрона
24. Вольт-амперна характеристика якого напівпровідникового елемента показана на рисунку?
стабілітрона
випрямного діода
діода Шотткі
тунельного діода
25. Схема включення якого напівпровідникового елемента показана на рисунку?
стабілітрона
випрямного діода
варикапа
тунельного діода
26. Зворотній струм у германієвих діодів в порівнянні з кремнієвими діодами є
менший
однаковий
більший
дорівнює нулю
27. Основною характеристикою імпульсного діода є
резонансна характеристика
вольтамперна характеристика
перехідна характеристика
амплітудно-частотна характеристика
28. Діод Шотткі - напівпровідниковий діод, виконаний на основі контакту
метал-метал
метал - напівпровідник
напівпровідник - напівпровідник
напівпровідник - діелектрик
29. Щоб діод був високочастотним, він повинен
витримувати високі зворотні напруги
розсіювати велику потужність
мати малу ємність
мати малий прямий опір
30. Розшифруйте маркування транзистора КТ606А:
біполярний кремнієвий високочастотний транзистор середньої потужності
біполярний германієвий низькочастотний транзистор середньої потужності
польовий кремнієвий високочастотний транзистор малої потужності
біполярний кремнієвий низькочастотний транзистор малої потужності
31. Як називається ця ВАХ біполярного транзистора?
вхідна ВАХ для схеми з ЗЕ
вихідна ВАХ для схеми з ЗБ
вихідна ВАХ для схеми з ЗЕ
вхідна ВАХ для схеми з ЗК
32. Інверсний режим роботи біполярного транзистора встановлюється коли:
колекторний перехід зміщений в прямому напрямі і емітерний перехід зміщений в зворотному напрямі
емітерний перехід зміщений в прямому напрямі, а колекторний зміщений в зворотному напрямі
обидва p - n переходи зміщені в зворотному напрямі
обидва p - n переходи зміщені в прямому напрямі
33. Яка із схем включення біполярного транзистора забезпечує найбільший коефіцієнт підсилення по струму
схема із спільною базою
схема із спільним емітером
схема із спільним коллектором
усі схеми мають однаковий коефіцієнт підсилення по струму
34. Яка із схем включення біполярного транзистора має найменший вхідний опір
схема із спільною базою
схема із спільним емітером
схема із спільним коллектором
усі схеми мають однаковий вхідний опір
35. Який це радіоелемент?
Малопотужний високочастотний біполярний транзистор
Малопотужний низькочастотний біполярний транзистор
Потужний високочастотний біполярний транзистор
Потужний низькочастотний польовий транзистор
36. Який із перелічених радіоелементів є високочастотним транзистором?
КТ315А
1Т802Г
ГТ402В
КП516Г
37. Яка із схем включення біполярного транзистора має кращі температурні і частотні властивості
схема із спільною базою
схема із спільним емітером
схема із спільним колектором
усі схеми мають однакові властивості
38. Питомий опір більшості металів при зниженні температури
прямує до нескінченної величини
падає і прямує до деякого залишковим значенням
падає до 0
істотно не змінюється
39. Проаналізуйте схемні позначення радіокомпонентів та встановіть, яке із них відповідає МДН-транзистору з вбудованим каналом n-типу?
1
2
3
4
40. На рисунку зображена схема включення польового транзистора
з спільним витоком
з спільним стоком
з спільним колектором
з спільним затвором
41. Якому транзистору належить ВАХ?
МДН транзистору з індукованим каналом n-типу
Біполярному p-n-p транзистору
МДН транзистору з вбудованим каналом р-типу
МДН транзистору з індукованим каналом р-типу
42. Польовий МДН-транзистор з індукованим каналом працює в режимі
збіднення каналу
збагачення каналу
збіднення та збагачення каналу
холостого ходу
43. Якому транзистору належить сімейство вольт-амперних характеристик ?
МДН транзистору з індукованим каналом n-типу
Біполярному p-n-p транзистору
МДН транзистору з вбудованим каналом n-типу
МДН транзистору з вбудованим каналом р-типу
44. Якому з радіоелементів відповідає дане схемне позначення?
Варикап
Тріод
Симістор
Тринистор
45. Коефіцієнт передачі струму біполярного транзистора "Альфа"= 0,98. Чому буде дорівнювати коефіцієнт передачі струму "Бета" ?
25
37
49
63
46. Розшифруйте схемне умовне позначення компонента електронної схеми:
Кремнієвий тиристор
Германієвий випрямний діод
Кремнієвий варикап
Арсенід-галієвий фотодіод
47. Резистор R=1кОм та світлодіод підключені до напруги живлення U=16В. Номінальна напруга на світлодіоді - 2В, номінальний струм споживання - 8 мА. Проаналізуйте схему та зробіть висновок:
Полярність підключення напруги живлення неправильна, світлодіод не світиться
Світлодіод світиться з надмірною яскравістю
Світлодіод світиться з нормальною яскравістю
Світлодіод ледь світиться
48. При вентильному режимі роботи фотодіода
на фотодіод подається пряма зовнішня напруга
на фотодіод подається зворотня зовнішня напруга
на фотодіод подається змінна зовнішня напруга
фотодіод працює без зовнішньої напруги
49. Самим чутливим з напівпровідникових фотоприладів є
фоторезистор
фотодіод
фототранзистор
фототиристор
50. Якому з радіоелементів належить вольт-амперна характеристика ?
діоду
біполярному транзистору
фототиристору
польовому транзистору
51. Колір свічення світлодіода залежить від:
напруги, прикладеної до світлодіода
струму, що протікає через світлодіод
температури світлодіода
структурних та хімічних особливостей напівпровідника
52. На рисунку зображене умовне графічне позначення
варикапа
транзистора
оптрона
триністора