Основи теорії кіл

1. Коло, схема якого показана на рисунку складається з чотирьох резисторів однакового опору R = 20 Ом. Визначити еквівалентний опір кола
40 Ом
50 Ом
60 Ом
80 Ом
2. В колі, схема якого показана на рисунку, R1=2 Ом, R2 = 8 Ом, R3 = 4 Ом. Амперметр показує 5 А. Визначити струм в резисторі R3. Опором амперметра джерела знехтувати.
10А
3. Миттєве значення струму в котушці індуктивності L = 0,1 Гн змінюється за законом i=7,07sin100t, А. Записати вираз для миттєвих значень напруги (pi=3,14).
u = 707sin100t,В
u = 707sin(100t + pi/2), В
u = 70,7sin(100t + pi/2),B
u = 70,7sin100t, В
4. Визначити діюче значення струму в котушці індуктивністю L = 10 мГн, що приєднана до джерела з напругою, миттєві значення якого описуються виразом:
1
2
3
4
5. Конденсатор ємністю 10 мкФ приєднаний до джерела з напругою, миттєві значення якого описуються виразом: u = 100sin(1000t - pi/2), В. Миттєве значення струму дорівнює:
і = 1sin(1000t - pi/2),А
і = 100sin(1000t + pi/2),А
і= 1sin1000t, А
i=1sin( l000t + pi/2), А
6. Миттєве значення напруги на конденсаторі С = 50 мкФ змінюється за законом u = 14,14sin(100t - pi/2), В. Визначити ємнісний опір конденсатора.
20 Ом
50 Ом
200 Ом
500 Ом
7. Коливальний контур складається з котушки і двох однакових конденсаторів, ввімкнутих паралельно. Як і у скільки разів зміниться частота власних коливань, якщо ці конденсатори ввімкнути послідовно?
збільшиться в 2 рази
збільшиться в 4 рази
зменшиться в 2 рази
зменшиться в 4 рази
8. Три конденсатори ємністю по 20 мкФ кожний з'єднані між собою, як показано на рисунку. Визначити еквівалентну ємність батареї конденсаторів.
10 мкФ
13,3 мкФ
60 мкФ
120 мкФ
9. Три послідовно з'єднаних резистори однакового опору R1 = R2 = R3 = 100Ом приєднані до джерела постійного струму, внутрішній onip якого R0 = 0,1Ом. Напруга на резисторі R2 становить 20 В. Визначити потужність, що виділяеться на резисторах.
16 Вт
12 Вт
160 Вт
120 Вт
10. Згідно енергетичного балансу електричного кола в будь-якому електричному колі сума потужностей всіх джерел
повинна бути рівною нулю
повинна бути рівною сумі потужностей всіх приймачів і допоміжних елементів
повинна бути більшою суми потужностей всіх приймачів і допоміжних елементів
повинна бути меншою суми потужностей всіх приймачів і допоміжних елементів
11. Величиною, яка служить для інтегральної оцінки магнітного поля, являється
вектор магнітної індукції В
магнітний потік Ф=В·S
індуктивність L
взаємна індуктивність М
12. Значення змінного струму, яке рівне значенню такого еквівалентного постійного струму, що проходячи по колу з тим же опором, що і змінний струм, виділяє за період Т таку ж кількість тепла, називається
середнім значенням синусоїдного струму, яке визначається за півперіод, на протязі якого струм залишається додатнім
діючим значення змінного струму
вершиною імпульсу
максимальним, а при синусоїдальній зміні амплітудним значенням (амплітудою)
13. Вираз для визначення середнього значення синусоїдної напруги має вигляд
1
2
3
4
14. Повна потужність RLC-кола визначається за формулою
1
2
3
4
15. Коефіцієнт трансформації трансформатора визначається за формулою
1
2
3
4
16. Знайти, який інтервал часу відділяє моменти проходження через максимум напруг: u1=U1msin(wt + pi/12) та u2=U2msin(wt - pi/6), якщо частота f=50Гц (pi=3,14)
25мс
2,5мс
5мс
0,5мс
17. Чому дорівнює вхідний опір кола, якщо R=10Ом
6 Ом
10 Ом
1 Ом
3 Ом
18. У колі, схема якого зображена на рисунку, R1=5Ом, L1=L2=15мГн, R2=7Ом, U=120В, f=0,5кГц, М=5мГн. Чому дорівнює резонансний струм?
10А
19. Паяльник, розрахований на напругу 36В, має опір 50Ом. За відсутності понижуючого трансформатора його повинні ввімкнути в мережу з напругою 220В (частотою 50Гц). Розрахувати ємність, яку потрібно підключити послідовно, щоб погасити напругу.
7мкФ
5мкФ
20мкФ
10мкФ
20. До мережі з напругою 120В приєднують два резистора. При їх послідовному з'єднані струм I1 дорівнює 3А, а при паралельному з'єднані сумарний струм I2 дорівнює 16А. Чому дорівнює опір резисторів?
20 Ом, 15 Ом
5 Ом, 15 Ом
10 Ом, 30 Ом
15 Ом, 35 Ом
21. Як потрібно з'єднати три однакових резистора R, щоб струм в колі був у 2 рази менше максимально можливого і в 4,5 рази більше найменшого струму (напруга джерела у всіх випадках однакова)?
А
Б
В
Г
22. Конденсатор ємністю 2мкФ заряджають до напруги 110В. Відключивши від мережі, його замикають на незаряджений конденсатор. Знайти його ємність, якщо напруга на ньому стала 44В.
5мкФ
3мкФ
7мкФ
10мкФ
23. Конденсатор і резистор включені послідовно. При частоті 50Гц струм в колі 1А, а при частоті 120Гц струм дорівнює 1,84А. Знайти ємність конденсатора і опір резистора, якщо в обох випадках напруга живлення 130В.
40Ом, 21.27мкФ
50Ом, 26.54мкФ
30Ом, 18.54мкФ
45Ом, 28.27мкФ
24. Між нейтральним проводом і лінійними проводами А и В ввімкнені однакові групи ламп. Знайти напругу на лампах при обриві нейтрального проводу, якщо напруга UAB=UBC=UCA=380В?
190В
210В
170В
200В
25. Коло складається із 9 однакових резисторів. Опір всього кола між точками А и В дорівнює 10Ом. Який опір кожного із резисторів?
15 Ом
60 Ом
22 Ом
30 Ом
26. Проаналізуйте, як зміняться напруги на R1 і R2 при переміщенні повзунка реостата R1 вправо? Напруга на затискачах всього ланцюга залишається незмінним.
UR1 зменшиться, UR2 збільшиться
UR1 збільшиться, UR2 зменшиться
зміна напруги залежить від напрямку протікання струму через опор
UR1 збільшиться, UR2 не зміниться
27. Проаналізуйте, як зміняться значення амперметрів РА1, РА2, РА3 при переміщенні повзунка реостата вправо, якщо напруга на ділянці ab буде незмінною.
показання всіх приладів зменшаться
РА1 - зменшаться, РА2 - зменшаться, РА3 - не зміняться
показання всіх приладів збільшаться
РА1 - збільшаться, РА2 - збільшаться, РА3 - не зміняться
28. Проаналізуйте, як зміниться загальна сила струму в колі з трьома паралельно з'єднаними резисторами, якщо послідовно з одним з них включити такий же резистор (напруга на затискачах кола при цьому залишається незмінною)
залежатиме від того, який буде опір резистора, що підключається
зменшиться
збільшиться
не зміниться
29. Як зміниться сила струму в електричному колі, при замиканні ключа:
залежить від опорів резисторів
збільшиться
зменшиться
не зміниться
30. Проаналізуйте, при якому положенні ключів S1 і S2 еквівалентний опір буде мінімальним?
S1 - розімкнений, S2 - замкнутий
S1 - замкнутий, S2 - розімкнений
S1 - замкнутий, S2 - замкнутий
S1 - розімкнений, S2 - розімкнений
31. Визначте, скільки разів струм з частотою 25 Гц приймає максимальні значення за 1 секунду:
25 разів
50 разів
100 разів
2 рази
32. Розрахуйте еквівалентний опір ланцюга, якщо R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 30 Ом.
Rекв = 6 Ом
Rекв = 30 Ом
Rекв = 0 Ом
Rекв = 15 Ом
33. Проаналізуйте, як зміняться струми I, I1, I2, I3 при розмиканні ключа
I зменшиться, I1 зменшиться, I2 зменшиться, I3 = 0
I зменшиться, I1 не зміниться, I2 не зміниться, I3 = 0
I зменшиться, I1 збільшиться, I2 збільшиться, I3 = 0
I збільшиться, I1 збільшиться, I2 збільшиться, I3 = 0
34. Виберіть з представлених рівнянь правильно складені рівняння за першим законом Кірхгофа для вузла 2
I6+I5-I2=0
I1+I3+I1=0
I2+I5+I3=0
I2+I5-I3=0
35. Виберіть з представлених рівнянь правильно складене рівняння за другим законом Кірхгофа для контуру 1-4-5-6-3-2-1
-E3+E4-E1=I6R3+ I6R6+ I4R7+ I3R5- I3R2- I2
E4+E3-E1=I6R3+ I4R6+ I4R7+ I4R5- I3R2- I2
-E1-E3+E4=-I3R2+ I6R3+ I4R6+ I4R7+I4R5
E3+E4-E1=I6R3+ I6R6+ I4R7+ I4R5- I3R2
36. Як зміниться напруга на ділянці AB, якщо паралельно йому включити ще один опір(U=const)?
не зміниться
збільшиться
зменшиться
буде періодично з частотою мережі збільшуватись/зменшуватись
37. Як зміниться напруга на R1, якщо паралельно ділянці AB включити ще один опір(U=const)?
не зміниться
збільшиться
зменшиться
буде періодично з частотою мережі збільшуватись/зменшуватись
38. Скільки вузлових та контурних рівнянь необхідно скласти для визначення невідомих струмів у цій схемі?
чотири вузлових, чотири контурних
три вузлових, чотири контурних
чотири вузлових, три контурних
три вузлових, три контурних
39. Яка з наведених систем рівнянь дає можливість знайти невідомі струми?
1
2
3
4
40. Що відбудеться з струмами I1, I2, I3 при збільшенні R3, якщо U = const ?
І1-зменьшується, І2-не змінюється, І3-зменьшується
І1-не змінюється, І2-збільшується, І3-зменьшується
І1-зменшується, І2-збільшується, І3-зменьшується
І1-збільшується, І2-не змінюється, І3-збільшується
41. Що відбудеться з струмами I1, I2, I3 при зменшені R1, якщо U = const ?
І1-збільшується, І2-збільшується, І3-збільшується
І1-збільшується, І2-зменьшується, І3-збільшується
І1-збільшується, І2-збільшується, І3-не змінюється
І1-збільшується, І2-не змінюється, І3-збільшується
42. Яка система рівнянь, складена вірно:
1
2
3
4
43. Довжину та діаметр провідника збільшили у два рази. Як зміниться опір провідника?
не зміниться
зменьшиться в 2 рази
зменьшиться в 4 рази
збільшиться в 2 рази
44. Якою буде напруга на виході дільника, який складається з чотирьох однакових резисторів опором R=20 Ом, якщо напруга на вході Uвх=10 В.
Uвих=1В
Uвих=2В
Uвих=4В
Uвих=6В
45. Визначити загальний стум Іо в режимі резонансу в ідеальному паралельному контурі, якщо С1=10 мкФ, С2=20 мкФ, L=1 мГн, U=20 В
Іо=0А
Іо=0,5А
Іо=1А
Іо=12А
46. Як зміниться кількість теплоти, що виділяється в колі при протіканні постійного струму за одиницю часу, якщо опір резистора R зменшити в 2 рази (U=const)?
зменшиться в 2 рази
залишиться без змін
збільшиться в 2 рази
збільшиться в 4 рази
47. Розрахуйте еквівалентний опір кола, якщо R1=R2=R3=R4=R5=20 Ом
Rек=10 Ом
Rек=15 Ом
Rек=20 Ом
Rек=25 Ом
48. Як зміниться опір провідника, якщо його перерізати навпіл і обидві частини з'єднати параллельно?
залишиться без змін
зменшиться в 2 рази
зменшиться в 4 рази
збільшиться в 2 рази
49. Який повний опір Z RLC-кола на частоті f=50 Гц, якщо R1=R2=R3=20 Ом, С1=С2=100 мкФ, С3=200 мкФ, L=100 мГн?
Z=10 Ом
Z=30 Ом
Z=100 Ом
Z=300 Ом
50. Якою буде кутова частота w зміни синусоїдної величини, період повторення якої Т=10мс
w= 50 рад/с
w= 100 рад/с
w= 314 рад/с
w= 628 рад/с