Метрологія та вимірювальна техніка

1. За якою формулою визначається зведена похибка вимірювання (Х - поточне значення величини, що вимірюється; Хн - номінальне значення; А - абсолютна похибка)?
А/Хн
А/Х
Хн/А
1/А
2. Чим визначається збільшення роздільної здатності засобів вимірювання?
зменшенням точності при постійному діапазоні вимірювання
збільшенням чутливості та розширенням робочого діапазону
зменшенням точності та зменшенням чутливості
зменшенням похибки вимірювання та розширенням робочого діапазону
3. Потужність визначається непрямим методом через прямі вимірювання напруги і опору. При цьому похибка вольтметра становить 2%, а похибка омметра 3%. Яка буде максимальна похибка вимірювання потужності (результат округлити до цілого числа)?
1%
3%
5%
7%
4. Зведена похибка амперметра дорівнює 0,1%. Номінальний струм 100 мА. Скільки поділок повинна мати вся шкала приладу?
2000
200
100
1000
5. До якого виду похибок відноситься величина, що дорівнює різниці між виміряним та дійсним значеннями величини, що вимірюються?
відносна похибка
інструментальна
методична похибка
абсолютна похибка
6. Якщо при вимірюванні мультиметром постійної напруги поміняти щупи в гніздах "V" і "COM" місцями, то:
мультиметр вийде з ладу
зміниться знак перед чисельним значенням напруги, що вимірюється
нічого не зміниться, будуть ті ж покази
покази мультиметра стануть рівні нулю
7. Якщо при вимірюванні мультиметром змінної напруги поміняти щупи в гніздах "V" і "COM" місцями, то:
мультиметр вийде з ладу
зміниться знак перед чисельним значенням напруги, що вимірюється
нічого не зміниться, будуть ті ж покази
покази мультиметра стануть рівні нулю
8. Який внутрішній опір повинен мати амперметр?
мінімальний активний і максимальний реактивний опір
мінімальний активний і мінімальний реактивний опір
максимальний активний і максимальний реактивний опір
максимальний активний і мінімальний реактивний опір
9. Яку електричну величину показує стрілка К?
9 дБ
8,5 А
210 В
220 кОм
10. Яку електричну величину показує стрілка H?
24А
85А
34А
3,5А
11. Для більш точного вимірювання сили струму необхідно вибирати амперметр з якомога
більшим значенням внутрішнього опору
меншим значенням внутрішнього опору
більшим значенням напруги пробою ізоляції
більшим значенням діапазону вимірювання кількість поділок на шкалі вимірювального приладу
12. Для розширення меж вимірювання амперметра змінного струму треба використати
додатковий резистор
понижувальний трансформатор
шунт,або трансформатор струму
резистивний подільник напруги
13. Для розширення меж вимірювання амперметра постійного струму треба використати
шунт
понижувальний трансформатор
шунт з трансформатором струму
резистивний подільник напруги
14. Для розширення границь вимірювання напруги вольтметром постійного струму
його підключають через роздільний конденсатор
послідовно до вольтметра підєднують додатковий резистор
паралельно до нього підєднують шунт
використовують помножувач напруги
15. Дискретизація сигналу це
розбиття безперервної в часі величини на окремі одинакові за тривалістю часові проміжки
перетворення сигналу з допомогою диференціюючої ланки
обмеження рівня сигналу амплітудними селекторами
селекція за тривалістю
16. Квантування сигналу це
перетворення електричного сигналу в світловий (кванти світла)
перетворення миттєвих амплітудних значень безперервної величини в найближчі фіксовані з певним кроком
резонанс струмів в реальному паралельному контурі
інтегрування імпульсної складової електричного сигналу
17. Імпульсні вольтметри призначені для вимірювання
тривалості імпульсів
щілинності імпульсних сигналів
амплітудних значень напруг відео- та радіоімпульсів
параметрів модуляції імпульсних сигналів
18. Селективні вольтметри призначені для
вимірювання сигналів певної амплітуди
вимірювання напруг окремих гармонік багаточастотного сигналу
вимірювання синусоїдальної напруги в сигналах складних форм
вимірювання змінної складової в сигналах з постійною складовою
19. В колах постійного струму споживану потужність вимірюють за допомогою
вольтметра та омметра
ватметра
амперметра і омметра
вольтметра і амперметра
20. Закритий вхід каналу вертикального відхилення дає можливість
вимірювати напругу постійного струму
точно визначати параметри змінної складової електричних сигналів
розділити сигнал за тривалістю
визначити потужність споживання
21. Що являється носієм інформації в метрології ?
електричні і магнітні величини
сигнал вимірювальної інформації
миттєві значення величин
постійні значення величин
22. Які ви знаєте похибки вимірювання за причиною виникнення?
Інструментальні, методичні
Абсолютні, відносні
Систематичні, випадкові
Статичні, динамічні
23. Що таке міра?
фізична величина
нормативна метрологічна характеристика
засіб вимірювальної техніки
процедура вимірювання
24. У чому визначається клас точності приладу?
в абсолютних величинах
у відносних величинах фізичної складової
у відсотках
немає розмірності
25. Що таке Rш(шунт)?
високоомний резистор, який в вмикається паралельно з вимірювальним приладом
резистор з малим опором,який вмикається паралельно з вимірювальним приладом
високоомний резистор,який вмикається послідовно з вимірювальним приладом
резистор з малим опором,який вмикається послідовно з вимірювальному приладом
26. Що таке додатковий опір Rдод?
високоомний резистор,який в вмикається паралельно з вимірювальним приладом
резистор з малим опором,який вмикається паралельно з вимірювальним приладом
високоомний резистор,який вмикається послідовно з вимірювальним приладом
низькочастотний резистор,який вмикається послідовно з вимірювальним приладом
27. Яке фізичне явище використано у вимірювальних приладах електромагнітної системи?
взаємодія магнітних полів постійного магніту і рамки, по якій протікає електричний струм
взаємодія магнітних полів двох котушок, по яким протікає електричний струм
поворот алюмінієвого диска,що знаходиться в полі електромагнітів
втягування сталевого осердя магнітним полям котушки, по якій протікає струм
28. Коливальний контур складається із котушки, індуктивність якої L=320мкГн, та конденсатора,ємність якого C =320пф. Визначити резонансну частоту контура?
250 кГц
125 кГц
400 кГц
500 кГц
29. Коливальний контур складається із котушки, індуктивність якої L=320мкГн, та конденсатора,ємність якого C =320пф. Визначити довжину хвилі контура?
1200 м
600 м
300 м
1500 м
30. До послідовного коливального контуру, що настроєний в резонанс, подається сигнал з генератора: f=250кГц, U=10B. Добротність коливального контуру Q=20. Виміряне значення напруги на конденсаторі контура при резонансі дорівнює?
250В
200В
20В
10В
31. Дійсне значення напруги 12В, а виміряне значення напруги - 12,2В. Яка відносна похибка вимірювання напруги (округлити до двох знаків)?
0,2%
98%
1,6%
9,8%
32. Межа вимірювань амперметра становить 0,2мА, максимальна кількість поділок шкали амперметра - 20. Визначити ціну поділки шкали амперметра.
0,01мА
0,04мА
0,1мА
0,02мА
33. Генератори імпульсних сигналів відносяться до підгрупи:
Г2
Г3
Г4
Г5
34. До якої системи відноситься вимірювальний прилад, на шкалі якого нанесено позначення:
електромагнітна система
магнітоелектрична система
електродинамічна система
магнітодинамічна система
35. Послідовність прямокутних імпульсів, яку генерує генератор має частоту 20кГц, тривалість імпульсів 5мкс. Яка щілинність імпульсів?
2
5
10
50
36. Якої форми коливання виробляє генератор горизонтальної розгортки осцилографа?
прямокутної
пилкоподібної
синусоїдальної
трикутної
37. Вимірювання якого параметру можна виконати за допомого "фігури Ліссажу"
частоти
струму
коефіцієнту модуляції
коефіцієнту гармонік
38. Визначити по осцилограмі коефіцієнт амплітудної модуляції при А = 5В:, В = 3В;
75%
60%
40%
25%
39. Коефіцієнт гармонік вимірюється приладом:
С1-6
С6-7
Ц4313
В7-22
40. Відношення абсолютної похибки до верхньої межі вимірювань називається:
відносна похибка
зведена похибка
систематична похибка
випадкова похибка
41. Наука "метрологія" служить для:
передбачення поведінки небесних об'єктів
забезпечення єдності та точності вимірювань
вивчення властивостей фізичних тіл
прогнозування погодних умов
42. Похибки вимірювань це:
спотворення результатів вимірювань
кількість вірних вимірювань
кількість хибних вимірювань
загальна кількість вимірювань
43. На що впливає клас точності аналогових вимірювальних приладів:
на кількість вимірювань
на спосіб вимірювань
на результативність вимірювань
на достовірність і точність вимірювань
44. Суть роботи приладу магнітоелектричного типу:
вимірює силу струму
вимірює величину напруги
вимірює значення різниці потенціалів
вимірює величину опору
45. У чому полягає відмінність аналогових електровимірювальних приладів від електронних вимірювальних приладів:
можливостями вимірювань
наявністю у електронних приладів схем перетворення та підсилення сигналу
зовнішнім виглядом
кількістю ЕРЕ
46. Вплив вхідного опору вольтметра та внутрішнього опору амперметра на режим роботи електричного кола:
чим вищий вх. опір вольтметра і чим вищий вн. опір амперметра тим вища достовірність вимірювань
чим нижчий вх. опір вольтметра і вищий вн. опір амперметра тим вища достовірність вимірювань
вх. опір вольтметра і вн. опір амперметра не впливають на режим роботи електричного кола
чим вищий вх. опір вольтметра і чим нижчий вн. опір амперметра тим вища достовірність вимірювань
47. Амперметр має внутрішній опір 600 Ом, щоб розширити його межі вимірювання в 3 рази необхідно включити:
послідовно опір 180 Ом
послідовно опір 1200 Ом
паралельно 1200 Ом
паралельно 300 Ом
48. Якщо на екрані осцилографа амплітуда синусоїди дорівнює 2В, то її діюче значення дорівнює:
2 В
1,4 В
2,2 В
0,7 В
49. Переведіть значення сили струму 2 мкА в кілоампери
0,0002 кА
0,000000002 кА
0,0000002 кА
0,2 кА
50. При вимірюванні напруги в електричних колах, вольтметри підключають:
паралельно
послідовно
в розрив кола
через опір 1 МОм
51. Кількісна оцінка гарантованих меж похибки засобу вимірювання це:
клас точності
девіація показів
шкала вимірювань
кількість піддіапазонів вимірювань
52. При вимірюваннях амплітуди сигналу осцилографом, її розраховують як:
кількість ділень по вертикалі помножений на положення ручки Час/ділення
кількість ділень по горизонталі помножена на положення ручки Вольт/ділення
кількість ділень по вертикалі помножена на положення ручки Вольт/ділення і помножене на 10 (при виносному дільнику напруги)
кількість ділень по горизонталі помножений на положення ручки Час/ділення і помножене на 10 (при виносному дільнику напруги)