Аналогова схемотехніка

1. Підсилювачі постійного струму з безпосереднім зв'язком мають істотний недолік - дрейф нуля, що ускладнює підсилення дуже малих напруг і струмів.
Який з перерахованих способів боротьби з дрейфом нуля є на вашу думку найбільш ефективним?
Стабілізація напруги джерела живлення
Стабілізація температурного режиму
Підбір транзисторів
Використання диференціальних (різницевих) схем підсилюючих каскадів
2. У схемі RС - автогенератора позитивний зворотний зв'язок утворена трьома RС - ланками, кожна з яких забезпечує однаковий фазовий зсув 60 °. Чи є таке співвідношення фазового зсуву обов'язковим?
Є
Не є. Важливо лише, щоб загальний зсув фаз склав 180°
Це залежить від частоти коливань, що генеруються
Не є. Важливо лише, щоб загальний зсув фаз склав 360 °
3. Які параметри схеми треба змінити, щоб забезпечити умову балансу амплітуд?
Значення Ек
Значення коефіцієнта трансформації між Lк і Lос
Співвідношення між опорами R1 і R2
Поміняти місцями виводи котушки індуктивності Loc
4. При складанні схеми автогенератора було порушено умова балансу фаз. Яким чином можна відновити баланс фаз?
Поміняти місцями виводи конденсатора Ск
Замінити котушку індуктивності Loc
Поміняти місцями виводи котушки індуктивності Loc
Значення коефіцієнта трансформації між Lк і Lос
5. Якими з наведених властивостей володіє схема на операційному підсилювачі, що показана на рисунку? (Вкажіть неправильну відповідь)
Великий коефіцієнт підсилення за напругою (К> 10000)
Великий коефіцієнт підсилення за потужністю
Великий вхідний опір
Низький вихідний опір
6. На рисунку наведений графік АЧХ Кu = F (f) двокаскадного підсилювача з RС - зв'язками. Чим пояснюється зменшення коефіцієнта підсилення за напругою Кu в області високих частот? (Вкажіть невірну відповідь)
Шунтувальною дією паразитних ємностей міжкаскадного зв'язку
Наявністю паразитних ємностей вихідного каскаду і ємності навантаження
Зменшенням коефіцієнта передачі за струмом H21 транзисторів
Зменшенням шунтувальної дії конденсаторів СЭ1 та СЭ2
7. На рисунку наведена схема підсилювального каскаду на польовому транзисторі з загальним витоком. Яке з наведених тверджень невірне?
Вхідний опір каскаду дорівнює опору транзистора між затвором і витоком, який рівний 108 Ом
Вхідний опір каскаду дорівнює опору резистора Rз = 105 ... 106Ом
Вихідний опір підсилювального каскаду визначається опором Rc: = Rвих = Rc = 103 ... 104 Ом
У підсилювальному каскаді на польовому транзисторі Rвих << Rвх, що є важливою перевагою каскадів зазначеного типу
8. Як змінюються характеристики підсилювача змінного струму при введенні НЗЗ за напругою? (Вкажіть неправильну відповідь)
Підвищується стабільність коефіцієнта підсилення
Знижується рівень нелінійних спотворень
Збільшується вхідний і зменшується вихідний опір підсилювача
Збільшується коефіцієнт підсилення
9. На рисунку наведена схема двокаскадного підсилювача напруги з резистивної-ємнісний зв'язком. Яке співвідношення між опором ємності ХСр2на частотах сигналу розділового конденсатора Ср2 та вхідним опором другого каскаду?
1
2
3
4
10. В автогенераторі до кільця зворотнього зв'язку входить контур з високочастотним трансформатором LкLзв та транзистор з навантаженням LкCк. За якої умови балансу фаз у автогенераторі виникнуть незгасаючі коливання?
1
2
3
4
11. В якому пункті правильно охарактеризовані параметри транзистора в режимі насичення:
опір "К-Е" максимальний, UКЕ максимальна
опір "К-Е" максимальний, UКЕ мінімальна
опір "К-Е" мінімальний, UКЕ мінімальна
опір "К-Е" мінімальний, UКЕ максимальна
12. При використанні якої схеми включення транзистора можна добитись найкращих підсилювальних властивостей на високих частотах (десятки МГц та вище):
СЕ
СБ
СК
жодна з цих схем включення не забезпечує хорошого підсилення на ВЧ
13. Який вираз для обчислення опору резистора в колі бази на схемі є правильним:
1
2
3
4
14. Який вираз для обчислення опору RД2 в схемі є правильним:
1
2
3
4
15. Який вираз для обчислення опору RД1 в схемі є правильним:
1
2
3
4
16. Яка напруга зміщення буде в транзисторів VT1, VT2 в схемі двотактного каскаду:
близько 0,6 В в кожного
близько 0,3 В в кожного
близько 1 В в кожного
половина напруги живлення
17. За якою формулою визначається коефіцієнт підсилення по напрузі схеми
1
2
3
4
18. Для чого може використовуватись схема
в якості інтегратора
в якості обмежувача амплітуди
в якості ФНЧ
в якості ФВЧ
19. Схема із спільним колектором дає підсилення
за струмом і за потужністю
за напругою і за потужністю
за напругою і за струмом
за струмом, за напругою і за потужністю
20. Схема із спільною базою дає підсилення
за струмом і за потужністю
за напругою і за потужністю
за напругою і за струмом
за струмом, за напругою і за потужністю
21. Вхідна напруга підсилювача 100 мВ, а вихідна напруга 1 В. Який коефіцієнт підсилення за напругою в децибелах?
10дБ
20дБ
30дБ
40дБ
22. Коефіцієнт підсилення підсилювача без ННЗ становить 50, коефіцієнт передачі ланки зворотного зв'язку - 0,1. Який коефіцієнт підсилення підсилювача з НЗЗ?
12.5
49
8.3
5
23. Вхідний опір підсилювача, охопленого послідовним НЗЗ за напругою:
збільшується
зменшується
не змінюється
не регламентується
24. Коефіцієнт підсилення підсилювача в області середніх частот становить 100 разів, а в області нижніх частот - 20 разів. Який коефіцієнт частотних спотворень?
120
80
2000
5
25. Негативний зворотний зв'язок у підсилювачі забезпечує
стійкість роботи
збудження підсилювача
збільшення коефіцієнту підсилення
збільшення динамічного діапазону
26. Потужність вхідного сигналу 5 мВт, а вихідного сигналу 5 Вт. Який коефіцієнт підсилення в децибелах?
10дБ
20дБ
30дБ
40дБ
27. Вихідна напруга підсилювача становить 5В, а напруга зворотного зв'язку - 0,2В. Який коефіцієнт передачі ланки зворотного зв'язку?
0.25
0.33
0.7
0.04
28. На рисунку зображений
неінвертуючий підсилювач
інвертуючий підсилювач
інтегратор
диференціатор
29. На рисунку зображений
неінвертуючий підсилювач
інвертуючий підсилювач
інтегратор
диференціатор
30. На рисунку зображений
неінвертуючий підсилювач
інвертуючий підсилювач
інтегратор
диференціатор
31. На рисунку зображений
диференціатор
інтегратор;
інвертуючий підсилювач
неінвертуючий підсилювач
32. Коефіцієнт підсилення за напругою наведеної схеми на операційному підсилювачі складає?
4,8
5,8
6,5
10
33. Опір резистора в колі порогу компаратора, що забезпечить напругу спрацювання 3,5В дорівнює:
3,0 кОм
3,2 кОм
3,8 кОм
4,5 кОм
34. Вихідна напруга на виході суматора дорівнює?
20 мВ
25 мВ
17 мВ
30 мВ
35. Розрахувати опір резистора в колі світлодіода
300 Ом
600 Ом
400 Ом
1,5 кОм
36. Розрахувати струм бази спокою
860 мкА
650 мкА
720 мкА
670 мкА
37. Коефіцієнт підсилення потужності багатокаскадного підсилювача орієнтовно дорівнює
~ 1500
~ 5000
~ 3500
~ 4200
38. Розрахувати коефіцієнт корисної дії підсилювального каскаду, якщо струм споживання складає 2 А, напруга живлення 24 В, потужність навантаження 30 Вт.
~ 42%
~ 63%
~ 75%
~ 80%
39. Динамічний діапазон підсилювача складає 40 дБ. Мінімальна вхідна напруга становить 1 мВ. Розрахувати максимальну вхідну напругу
100 мВ
300 мВ
200 мВ
400 мВ
40. Розрахувати коефіцієнт підсилення за напругою в децибелах, якщо Uвх=12 мВ, Uвих=1,2 В
10 дБ
20 дБ
30 дб
40 дБ
41. Вказати максимальний рівень напруги на виході ключової схеми
1,2 В
5 В
3,2 В
4,5 В
42. Для якого режиму роботи ПНЧ характерний ККД=20%?
Режим А-В
Режим А
Режим В
Режим С
43. Схема якого підсилювача приведена на рисунку?
Двухтактний вихідний каскад ПНЧ
Фазоінвертуючий каскад
Балансна схема ППС
ППС з перетворенням
44. Яке призначення напівпровідникового діоду в схемі?
захист емітерного переходу від короткого замикання
температурна стабілізація положення робочої точки ПНЧ
захист колекторного переходу від короткого замикання
амплітудний обмежувач
45. Який міжкаскадний зв'язок використовуються в схемі?
гальванічний
паразитний
ємнісний
індуктивний
46. Який зворотний зв'язок зменшує коефіцієнт підсилення ПНЧ?
позитивний зворотний зв'язок
зворотний зв'язок по струму
негативний зворотний зв'язок
зворотний зв'язок по напрузі
47. Схема якого підсилювального каскаду приведена на рисунку?
однотактний вихідний каскад ПНЧ
двухтактний вихідний каскад ПНЧ
ППС прямого підсилення
фазоінвертуючий каскад
48. Який елемент схеми забезпечує стабілізацію робочої точки схеми?
терморезистор з негативним температурним коефіцієнтом опору
резистор в колі колектора
резистор в колі бази
резистор в колі емітера
49. Поясніть призначення ТР1
забезпечення максимального кута нахилу динамічної характеристики транзистора
компенсація постійної складової вихідного сигналу
забезпечення режиму протифази на базі транзисторів
узгодження вхідного каскаду з вихідним
50. Чому дорівнює зсув фази між вхідним та вихідним сигналами однокаскадного ПНЧ за схемою СЕ?
90 градусів
180 градусів
360 градусів
0 градусів
51. Резистор в колі емітера Rэ є елементом зворотнього зв`язку
паралельний за напругою
паралельний за струмом
послідовний за напругою
послідовний за струмом
52. Для чого в ВЧ транзисторах використовують діод Шотки?
для більшого насичення бази
для більшого насичення колектора
для зменьшення насичення колектора
для зменьшення насичення бази
53. Яка вірна залежність міжд струмами транзистора через h-параметри?
Iк= h11*Iб
Iк= h12*Iб
Iк= h21*Iб
Iк= h22*Iб