Елементна база

1. Яку вольт-амперну характеристику має резистор?
лінійну
параболічну
експоненційну
логарифмічну
2. Як на електричних принципових схемах позначаються підстроювальні резистори?
а)
б)
в)
г)
3. Які резистори не використовують на високих частотах?
дротяні
вуглецеві
металодіелектричні
всі перелічені
4. Величина, яка показує, на скільки змінюється опір резистора при зміні температури на 1 градус, називається …
робоча температура резистора
температурний коефіцієнт опору резистора
термічний опір резистора
допустимий перегрів резистора
5. Кількість теплоти, яка виділяється на резисторі при протіканні через нього електричного струму, визначається законом …
Шеннона - Фано
Стефана - Больцмана
Джоуля - Ленца
Менделєєва - Клапейрона
6. Яку номінальну розсіювану потужність має резистор?
0,05 Вт
0,125 Вт
0,5 Вт
2 Вт
7. Які з властивостей резистора є паразитними? Вибрати найбільш повну відповідь.
опір, залежність опору від температури і вологи, надлишковий шум, ємність, індуктивність
ємність,індуктивність, опір
ємність, індуктивність, залежність опору від температури
ємність, індуктивність, надлишковий шум, залежність опору від температури і вологи
8. Як називається елемент, електричний опір якого залежить від величини механічних деформацій?
варістор
тензорезистор
прецизійний резистор
магніторезистор
9. Чому дорівнює 1 мкФ?
а)
б)
в)
г)
10. Ємнісний опір є …
активним
пасивним
реактивним
неактивним
11. Що показує параметр у конденсатора?
рекомендований кут нахилу конденсатора
відстань між обкладками
рівень діелектричних втрат
зсув по фазі між струмом та напругою
12. На високих частотах не використовують конденсатори з …
а)
б)
в)
г)
13. Що показує стала часу конденсатора?
час, який він стабільно працює
час його зарядки/розрядки
час, за який він виходить з ладу
у конденсатора немає такого параметра
14. За якою формулою визначається ємність конденсатора?
а)
б)
в)
г)
15. Завдяки якому явищу працюють трансформатори?
електромагнітна індукція
електрична поляризація
антиферомагнетизм
трансмутація елементів
16. Яке небажане явище виникає при роботі трансформатора?
паразитні струми Фуко
теплові струми Ампера
нескомпенсовані монополі Дірака
напруга електричного пробою
17. З якого матеріалу виготовляють осердя трансформаторів?
діамагнетик
парамагнетик
феромагнетик
антиферомагнетик
18. Якого типу осердя трансформатора зображене на рисунку?
стержньове
броньове
тороїдальне
квадратне
19. Що відбувається з опором змінному струму у котушок індуктивності при збільшенні частоти?
він не залежить від частоти
він збільшується
він зменшується
він падає до нуля
20. Для зменшення втрат на вихрові струми в магнітних матеріалах
збільшують напруженість насичення
збільшують питомий опір та товщину пластин
зменшують питомий опір
підвищують питомий опір та зменшують товщину пластин
21. Який з напівпровідникових діодів має найменшу напругу відкривання?
діод Ганна
випрямний діод
діод Шотткі
p-i-n-діод
22. Який з напівпровідникових діодів має ділянку з негативним диференційним опором?
тунельний діод
стабілітрон
діод Шотткі
світлодіод
23. Яке явище використовується при роботі варикапа?
лавинний пробій p-n-переходу
інжекція електронів через p-n-перехід
бар'єрна ємність p-n-переходу
рекомбінація електронів з дірками на p-n-переході
24. Яке явище використовується при роботі стабілітрона?
лавинний пробій p-n-переходу
бар'єрна ємність p-n-переходу
інжекція електронів через p-n-перехід
рекомбінація електронів з дірками на p-n-переході
25. Якому електрорадіоелементу може належати вольт-амперна характеристика такого типу?
терморезистору
тунельному діоду
польовому транзистору
полярному конденсатору
26. Який електрорадіоелемент має наступне умовне графічне позначення?
світлодіод
імпульсний діод
діод Шотткі
фотодіод
27. Який електрорадіоелемент має наступне умовне графічне позначення?
імпульсний діод
тунельний діод
діод Шотткі
варикап
28. На що впливає ширина забороненої зони в напівпровідниках?
на рухливість носіїв заряду
на швидкість дифузії легуючої домішки
на інтервал робочих температур
на режими процесів дифузії
29. Як називається p-n-перехід, якщо в n-області та в p-області ширина забороненої зони відрізняється?
прямий p-n-перехід
обернений p-n-перехід
гомо-p-n-перехід
гетеро-p-n-перехід
30. Якому електрорадіоелементу може належати вольт-амперна характеристика такого типу?
біполярному транзистору
тунельному діоду
польовому транзистору
стабілітрону
31. У германієвих діодів зворотний струм порівняно з кремнієвими …
більший
менший
такий же
нульовий
32. В основі роботи діода Шотткі лежить контакт …
метал-метал
метал-напівпровідник
напівпровідник-напівпровідник
напівпровідник-діелектрик
33. Щоб діод був високочастотним, він повинен …
витримувати високі зворотні напруги
розсіювати велику потужність
мати малу ємність
мати малий прямий опір
34. Від чого залежить колір світіння світлодіода?
від напруги, прикладеної до світлодіода
від струму, що протікає через світлодіод
від температури світлодіода
структурних та хімічних особливостей напівпровідника
35. Яка із схем включення транзистора має найбільший коефіцієнт підсилення по струму?
з спільним емітером;
з спільним колектором
з спільною базою
всі схеми мають однаковий коефіцієнт підсилення
36. Інверсний режим роботи біполярного транзистора встановлюється коли …
колекторний перехід зміщений в прямому напрямі, а емітерний перехід зміщений в зворотному напрямі
емітерний перехід зміщений в прямому напрямі, а колекторний зміщений в зворотному напрямі
обидва p - n переходи зміщені в зворотному напрямі
обидва p - n переходи зміщені в прямому напрямі
37. Яка із схем включення біполярного транзистора має найменший вхідний опір?
схема із спільною базою
схема із спільним емітером
схема із спільним колектором
усі схеми мають однаковий вхідний опір
38. Яка із схем включення біполярного транзистора має кращі температурні і частотні властивості?
схема із спільною базою
схема із спільним емітером
схема із спільним колектором
усі схеми мають однаковий температурні та частотні властивості
39. У порівнянні з біполярними транзисторами польові транзистори мають …
набагато менші вхідний та вихідний опори
набагато більший вхідний опір та менший рівень шумів
набагато менший вихідний опір і набагато більший рівень шумів
мають однакові параметри
40. На рисунку схематично показана структура …
польового транзистора
напівпровідникового діода
тиристора
біполярного транзистора
41. Яке явище лежить в основі роботи тиристора?
лавинний пробій p-n-переходу
бар'єрна ємність p-n-переходу
інжекція електронів через p-n-перехід
рекомбінація електронів з дірками на p-n-переході
42. Якому електрорадіоелементу належить вольт-амперна характеристика, зображена на рисунку ?
діоду
діодному тиристору
тріодному тиристору
фототранзистору
43. Який логічний елемент має наступну таблицю істинності?
І-НЕ
АБО-НЕ
І
АБО
44. Який логічний елемент має наступну таблицю істинності?
І-НЕ
І
АБО-НЕ
АБО
45. На SMD резисторі написано 103. Це означає, що його опір дорівнює
103 Ом
10,3 Ом
10 кОм
1 кОм
46. На SMD резисторі написано 100. Це означає, що його опір дорівнює
10 Ом
100 Ом
100 кОм
1 Ом
47. На SMD резисторі написано 472. Це означає, що його опір дорівнює
472 Ом
47,2 Ом
4,7 кОм
470 Ом
48. На рисунку наведена схема визначення коротко замкнутих витків силового трансформатора. Для справного трансформатора…
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
49. На рисунку наведена схема визначення коротко замкнутих витків силового трансформатора. Для трансформатора, що має короткозамкнуті витки…
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
50. На рисунку наведена схема визначення коротко замкнутих витків силового трансформатора. Для трансформатора, що має обрив обмотки…
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
51. В якому випадку діод справний?
при прямому і зворотному зміщенні опір переходу R < 100 Ом
при прямому і зворотному зміщенні опір переходу близький до нескінченості
при прямому зміщенні опір переходу малий R <100 Ом, а при зворотному зміщенні близький до нескінченості
при прямому зміщенні опір переходу близький до нескінченості, а при зворотному опір R < 100 Ом
52. Напруга стабілізації у стабілітронів, що зображені на рисунку дорівнює 10В. Вхідна напруга U1 схеми обмежувача є синусоїдальною. Яка форма вихідної U2 напруги?
a
b
c
d
53. Напруга стабілізації у стабілітрона, що зображені на рисунку дорівнює 10В. Вхідна напруга є синусоїдальною. Яка форма вихідної напруги?
А
Б
В
Г
54. Напруга стабілізації у стабілітрона, що зображені на рисунку дорівнює 10В. Вхідна напруга є синусоїдальною. Яка форма вихідної напруги?
А
Б
В
Г
55. На якому малюнку зображено еквівалентну схему n-p-n транзистора для перевірки його працездатності?
А
Б
В
Г
56. На якому малюнку зображено еквівалентну схему p-n-p транзистора для перевірки його працездатності?
А
Б
В
Г
57. На якому малюнку представлена еквівалентна структура транзистора, що перевіряється?
А
Б
В
Г
58. На якому малюнку представлена еквівалентна структура транзистора, що перевіряється?
А
Б
В
Г
59. Як зміниться опір переходу стік - витік, коли затвор і стік з'єднаємо за допомогою R1 ?
перехід відкриється і опір збільшиться
перехід відкриється і опір зменшиться
перехід закриється і опір залишиться попереднім
перехід закриється і опір зменшиться
60. Як зміниться опір переходу стік - витік, коли затвор і витік з'єднаємо за допомогою R1 ?
перехід відкриється і опір збільшиться
перехід відкриється і опір зменшиться
перехід закриється і опір збільшиться
перехід закриється і опір зменшиться
61. Який це елемент?
варистор
термістор
само відновлювальний запобіжник
позістор