Основи теорії кіл

1. Якому фільтру належить наведена амплітудно - частотна характеристика?
Фільтр низьких частот
Фільтр високих частот
Фільтр зосередженої селекції
Режекторний фільтр
2. Який вид фільтра зображений на схемі?
смуговий фільтр
фільтр низьких частот
фільтр високих частот
фільтр зосередженої селекції
3. Амплітудно - частотна характеристика якого фільтра зображена на малюнку?
фільтр низьких частот
режекторний фільтр
фільтр високих частот
смуговий фільтр
4. Як зміниться резонансна частота контуру, у разі під'єднання паралельно до нього додаткової котушки?
Збільшиться
Зменшиться
Залишиться незмінною
Контур не буде працювати
5. Як зміниться хвилевий опір контуру, у разі під'єднання паралельно до нього варикапу?
Залишиться незмінним
Контур не буде працювати
Збільшиться
Зменшиться
6. Як зміниться добротність контуру, у разі під'єднання паралельно до нього резистора?
Збільшиться
Контур працювати не буде
Зменшиться
Залишиться незмінною
7. Визначте, чому дорівнює загальний опір кола при резонансі напруг
Z = R
Z = X
Z2 = R2+X2
Z = 10 МОм
8. Визначити, яка з приведених формул відповідає паралельному з'єднанню трьох резисторів
R = R1R2R3/(R1+R2+R3)
R = R1R2R3
1/R = 1/R1 + 1/R2+1/R3
R = R1+R2+R3
9. Визначити, за якою формулою розраховується енергія магнітного поля?
W = UI
W = LI2 / 2
W = CU2 / 2
W = LI2
10. Вибрати, яке з даних співвідношень для визначення потужності містить помилку
P = W / t
P=UI
Р = І2/ R
P = U2 / R
11. u = 100sin(wt), R = 20 Ом. Який вираз для струму в колі
i = 5sin(wt-pi/2)
i = 5sin(wt)
i = 5sin(wt+pi/2)
i = 5sin(wt+pi)
12. Індуктивність котушки в коливальному контурі збільшилась в два рази, ємність конденсатора зменшилась в два рази. Як змінився хвильовий опір контуру?
збільшився в 2 рази
збільшився в 4 рази
зменшився в 2 рази
зменшився в 4 рази
13. XC = 50 Ом, u = 50sin(wt- pi/2). Який вираз для струму в колі
i = sin(wt+pi/2)
i = sin(wt-pi/2)
i = sin(wt)
1,41sin(wt+pi/2)
14. XL = 10 Ом, u = 10sin(wt). Який вираз для струму в колі?
i = sin(wt)
i = sin(wt-pi/2)
i = 10sin(wt-pi/2)
i = sin(wt+pi/2)
15. Послідовно з'єднані R,L,C. L = 0,1 Гн, Хс = 31,4 Ом, f = 50 Гц. Чи виконуються умови резонансу?
так
ні
виконуються за умови, що R << Хс
виконуються за умови, що R >>Хс
16. ЕРС первинної обмотки трансформатора складає 10 В, вторинної - 130 В. Число витків первинної обмотки дорівнює 20. Визначте число витків вторинної обмотки.
2
13
260
200
17. Яка із наведених властивостей не відповідає паралельному з'єднанню ланок?
напруга на всіх ланках схеми є однаковою
струм у всіх ланках є однаковим
загальний опір дорівнює сумі опорів усіх ланок схеми
відношення струмів є зворотно пропорційним відношенню опорів на ланках схеми
18. Конденсатор ємністю С підключено до джерела синусоїдального струму. Як зміниться струм у конденсаторі, якщо частоту синусоїдального струму зменшити в 3 рази?
зменшиться в 3 рази
збільшиться в 3 рази
залишиться незмінною
струм у конденсаторі не залежить від частоти синусоїдального струму
19. Якщо амперметр, що реагує на діюче значення величини, що вимірюється, показує 2 А, то реактивна потужність Q кола складає
120 ВАр
280 ВАр
160 ВАр
140 ВАр
20. Якщо опори всіх резисторів є однаковими та дорівнюють 6 Ом, то еквівалентний опір пасивного резистивного кола, що зображене на рисунку, дорівнює
1,5 Ом
2 Ом
3 Ом
6 Ом
21. П'ять резисторів із опорами R1=100 Ом, R2=10 Ом, R3=20 Ом, R4=500 Ом, R5= 30 Ом з'єднані паралельно. Найбільший струм буде спостерігатись
у R2
у R4
у всіх однаковий
у R1 та R5
22. Еквівалентний опір кола відносно джерела ЕРС складає
15 Ом
60 Ом
30 Ом
40 Ом
23. Якщо струм I1 =1А, то струм I2 дорівнює
0,5 А
1 А
2 А
1,5 А
24. Число незалежних рівнянь, які можна записати за першим законом Кірхгофа для заданої схеми дорівнює
5
4
3
2
25. У колі відомі опори R1= 20 Ом, R2= 30 Ом, ЕРС джерела Е=120 В та потужність Р=120 Вт усього кола. Потужність P2 другого резистора буде дорівнювати
30 Вт
125 Вт
25 Вт
80 Вт
26. Якщо напруга на затискачах контуру U=20B, то струм при резонансі в послідовному колі з параметрами R=10Ом, L=1мГн, С=1мкФ, дорівнює
2 А
1 А
2,5 А
0,5 А
27. Якщо прилади реагують на діюче значення електричної величини, показання амперметра 4А, а вольтметра - 200 В, то величина опору R складає
30 Ом
50 Ом
40 Ом
20 Ом
28. Графіку е(t) відповідає рівняння
а
б
в
г
29. Потужність, що виділяється у внутрішньому опорі джерела ЕРС R0, складає
8 Вт
30 Вт
32Вт
16Вт
30. Визначити загальний струм в колі, якщо U=10 В, а R1=R2=R3=R4=2 Ом
1 А
2 А
3 А
4 А
31. Знайти струм через резистор R3 в колі, якщо Е=140 В, R1=10 Ом, R2=20 Ом, R3=40 Ом, а амперметр, опором якого можна знехтувати, показує струм 5 А.
1 А
2 А
3 А
4 А
32. Миттєве значення напруги на конденсаторі, ємність якого 100 мкФ, змінюється за законом u=311sin1000t. Струм через конденсатор визначається за виразом
i=311 sin(1000t-pi/2), А
i=3,14 sin(1000t), А
i=3,11 sin(1000t+pi/2), А
i=31,1 sin(1000t+pi/2), А
33. Визначити середнє значення струму в котушці індуктивністю 100 мГн, напруга на якій описується виразом u=100*(pi/2)sin(100t+pi/2), В
1A
10A
10sin100t, A
pi/2, A
34. Конденсатор ємністю 100 мкФ приєднаний до джерела з напругою u=100*sqrt(2)*sin(100t+pi/2). Діюче значення струму рівне
1A
100A
100sin(100t)
sqrt(2)*sin(100t+pi)
35. Коливальний контур складається з котушки індуктивності і двох конденсаторів, з'єднаних послідовно. У скільки разів зміниться резонансна частота, якщо конденсатори з'єднати між собою паралельно
Збільшиться в 2 рази
Зменшиться в 2 рази
Збільшиться в 4 рази
Зменшиться в 4 рази
36. Чотири конденсатори ємністю по 20 мкФ, з'єднані як показано на рисунку. Еквівалентна ємність батареї конденсаторів
10 мкФ
13,3 мкФ
33,3 мкФ
80 мкФ
37. Три резистори однакового опору R1=R2=R3=10 Ом, з'єднані послідовно і приєднані до джерела постійного струму внутрішній опір якого 1 Ом. Напруга на резисторі R3 становить 10 В. Потужність, що створюється джерелом
1 Вт
10 Вт
30 Вт
31 Вт
38. Коло зображене на рисунку, в якого R1=R2=6 Ом, XL=10 Ом, XC=14 Ом, підключене до джерела синусоїдального струму. Повний опір кола
5 Ом
10 Ом
15 Ом
20 Ом
39. Напруга на виводах послідовного контура, що настроєний в резонанс U=10 В, R=5 Ом, L=0,01 Гн, С=20 мкФ. Повна потужність кола
10 ВА
20 ВА
30 ВА
314 ВА
40. Первинна обмотка трансформатора 1000витків, струм первинної обмотки 1 А, а коефіцієнт трансформації 0,2. Яким стане струм вторинної обмотки, якщо кількість її витків збільшити в 2 рази
2 А
1 А
0,1 А
0,01 А
41. Який інтервал часу відділяє моменти проходження через максимум напруг u=311sin(wt+pi/3),В і u=311 sin(wt-pi/3),В, якщо частота струму 50 Гц
3,33 мс
6,67 мс
10 мс
20 мс
42. Який загальний струм в колі, зображеному на рисунку, якщо U=18 В, R=10 Ом
1 А
2 А
3 А
4 А
43. У колі, схема якого зображена на рисунку U=75 В, R1=10 Ом, R2=5 Ом, L1=L2=10 мГн, С1=С2=10 мкФ, М=5 мГн. Струм в режимі резонансу
5 А
4 А
1 А
0 А
44. Яку ємність потрібно підключити послідовно з паяльником на напругу 36 В, щоб підключити його до мережної напруги 220 В, 50 Гц, якщо опір паяльника 36 Ом
0,1 мкФ
0,17 мкФ
1 мкФ
17 мкФ
45. До автомобільного акумулятора напругою U=12 В, приєднують дві лампочки. При їх послідовному з'єднанні споживаний струм 0,3 А, а при паралельному загальний струм становить 1,2 А. Який опір лампочок
5 Ом і 20 Ом
10 Ом і 10 Ом
30 Ом і 40 Ом
20 Ом і 20 Ом
46. Як потрібно з'єднати три однакових резистори R, щоб струм в колі був в 2 рази більше мінімального і в 4,5 рази менше максимального
а
б
в
г
47. Конденсатор ємністю 20 мкФ заряджають до напруги 220 В. Відключивши його від мережі замикають на незаряджений конденсатор. Яка ємність конденсатора, якщо напруга на ньому 88 В
30 мкФ
10 мкФ
3 мкФ
1 мкФ
48. Котушка індуктивності і резистор включені послідовно. При частоті 50 Гц струм в колі 1 А, при 100 Гц - 0,6 А. Яка індуктивність котушки і опір резистора, якщо напруга в обидвох випадках 50 В
1,24 Ом і 1 мГн
30 Ом і 0,12 Гн
254 Ом і 1,4 мГн
900 Ом і 90 мГн
49. Між нейтральним проводом і лінійними А і В ввімкнені лампи розжарення потужністю 40 і 60 Вт. Якою стане напруга на лампах у випадку обриву нейтрального проводу, якщо напруга між лінійними проводами 380 В
0 В і 0 В
114 В і 76 В
228 В і 152 В
220 В і 330 В
50. В колі зображеному на рисунку, що складається з 11 однакових резисторів, напруга на виводах кола U=10 В, а загальний струм І=5 А. Який опір кожного з резисторів
10 Ом
8 Ом
4 Ом
1 Ом
51. Як зміниться яскравість ламп при збільшенні опору R, і незмінній напрузі на виводах кола
Яскравість HL1 зменшиться, яскравість HL2 збільшиться
Яскравість HL1 зменшиться, яскравість HL2 зменшиться
Яскравість HL1 збільшиться, яскравість HL2 зменшиться
Яскравість HL1 збільшиться, яскравість HL2 збільшиться
52. Як зміняться покази амперметрів PA1, PA2, PA3 при збільшенні опору R3 і незмінній напрузі на виводах кола
покази PA1, PA2, PA3 зменшаться
PA1 - зменшаться, PA2 - зменшаться, PA3 - не зміняться
покази PA1, PA2, PA3 збільшаться
PA1 - збільшаться, PA2 - збільшаться, PA3 - не зміняться
53. Як зміняться струми в колі з трьома паралельно з'єднаними резисторами, якщо збільшити опір R3. Напруга при цьому залишається незмінною
I -не зміниться, І1, І2, І3 - зменшаться
Всі струми збільшаться
I, І3 - зменшаться , І1, І2 -не зміниться
Всі струми зменшаться
54. Як зміниться струм в колі з трьома паралельно з'єднаними резисторами, підключеному до джерела постійної напруги, якщо послідовно з одним резистором буде підключений конденсатор
Збільшиться
Не зміниться
Стане синусоїдальним
Зменшиться
55. Як зміняться струми в колі при замиканні ключа SA1
І1 -збільшиться, І2, І3 =0
І1 -зменшиться, І2, І3 - збільшаться
І1, І2-зменшаться, І3 - збільшиться
І1 -не зміниться, І2, І3 =0
56. В якому з положень ключів SA1, SA2 еквівалентний опір буде максимальним
SA1, SA2 - замкнуті
SA1, SA2 - розімкнуті
SA1 - замкнутий, SA2 - розімкнутий
SA2 - замкнутий, SA1 - розімкнутий
57. Скільки разів напруга з частотою 100 Гц приймає максимальні значення значення за 1 с
25 разів
100 разів
200 разів
250 разів
58. Який еквівалентний опір кола, зображеного на рисунку, якщо R1=R2=R3=R4=R5=45 Ом
0 Ом
45 Ом
145 Ом
10 Ом
59. Як зміняться струми при розмиканні ключа SA1
I - зменшиться, І1 - зменшиться, І2 =0, І3 - зменшиться
I - зменшиться, І1 - не зміниться, І2 =0, І3 - не зміниться
I - зменшиться, І1 - збільшиться, І2 =0, І3 - збільшиться
I - збільшиться, І1 - збільшиться, І2 =0, І3 - збільшиться
60. Виберіть з представлених рівнянь правильно складені за першим законом Кірхгофа для вузла 1
І1-І3-І4=0
І1+І3-І4=0
І2+І3-І5=0
І1+І5+І6=0
61. Виберіть з представлених рівнянь правильно складені за другим законом Кірхгова для контура 1-4-2
Е1+Е2+Е3-Е4=R4*I4+R5*I5+R6*I4-R1*I1-Rвн3*I3
Е1-Е3-Е4=R3*I4+R4*I4+R6*I4-R5*I5-Rвн3*I3
Е1-Е2-Е5=R1*I1+R3*I4+R4*I4+R6*I4-R7*I6
-Е2+Е3+Е4-Е5=R1*I1+Rвн3*I3+R5*I5-R7*I6
62. Як зміниться яскравість двох послідовно ввімкнених ламп HL1 і HL2, якщо паралельно НL2 ввімкнути опір. Напруга на виводах кола не змінюється
Яскравість HL1 збільшиться, яскравість HL2 збільшиться
Яскравість HL1 зменшиться, яскравість HL2 зменшиться
Яскравість HL1 збільшиться, яскравість HL2 зменшиться
Яскравість HL1 зменшиться, яскравість HL2 збільшиться
63. Як зміняться струми в колі зображеному на рисунку, при зменшенні опору R3. Напруга на виводах кола не змінюється
І1 - збільшиться, І2 - збільшиться, І3 - збільшиться
І1 - зменшиться, І2 - зменшиться, І3 - зменшиться
І1 - зменшиться, І2 - зменшиться, І3 - збільшиться
І1 - збільшиться, І2 - зменшиться, І3 - збільшиться
64. Як зміняться струми в колі зображеному на рисунку, при збільшенні опору R1. Напруга на виводах кола не змінюється
І1 - збільшиться, І2 - збільшиться, І3 - збільшиться
І1 - зменшиться, І2 - зменшиться, І3 - зменшиться
І1 - зменшиться, І2 - зменшиться, І3 - збільшиться
І1 - збільшиться, І2 - зменшиться, І3 - збільшиться
65. Довжину та діаметр провідника зменшили в два рази. Як зміниться опір провідника
не зміниться
зменшиться в 2 рази
збільшиться в 2 рази
збільшиться в 4 рази
66. Знайти напругу між виводами СD кола, зображеного на рисунку, якщо UAB=54 В, R=5,1 Ом
5,1 В
5,4 В
10 В
36 В
67. За яких умов в колі з трьома однаковими опорами, зображеному на рисунку, збільшення опору R3 призведе до збільшення струму І1
Коли Е1>>E2
Коли E1=E2
Завжди
Ніколи
68. Вагон освітлюється п'ятьма послідовно з'єднаними лампами, на кожній з яких написано 110 В, 25 Вт. Одну з ламп замінили на лампу на якій написано 110 В, 40 Вт. Як зміниться яскравість її свічення
збільшиться
зменшиться
залишиться такою ж
лампа не буде світитися зовсім
69. В колі зображеному на рисунку U=220 В, R1=R2=20 Ом, L1=0,01 Гн, С1=22,5 мкФ. Яким буде струм в режимі резонансу
Мінімальний
10 А
22 А
2,25 А
70. В якому випадку струм ідеального параллельного контура не залежить від величини напруги
XL-XC=R
XL>>XC
XL<<XC
(1/wL)=wC
71. В мережі синусоїдального струму знаходиться ділянка з одним чи декількома невідомими елементами. Амперметр А1 показує струм 0,5 А, А2 - 0,3 А, А3 - 0,4 А. Який елемент містить невідома ділянка
Резистор
Резистор і конденсатор
Резистор і котушка індуктивності
Котушка індуктивності або конденсатор
72. Яка з наведених систем рівнянь дає можливість знайти невідомі струми
а)
б)
в0
г)
73. Систему із яких рівнянь потрібно скласти, щоб знайти струми в даній схемі
Два вузлових і три контурних
Три вузлових і три контурних
Чотири вузлових і два контурних
Одне вузлове і два контурних
74. Яким буде загальний струм вколі, зображеному на рисунку, якщо U=40 B, R1=R2=R3=R4=20 Ом.
4 А
8 А
12 А
16 А
75. ВАХ нелінійного елемента зображено на рисунку. Яким буде його диференціальний опір на ділянці 12
3,28 Ом
7,5 Ом
14,1 Ом
28,2 Ом
76. Яке діюче значення стуму в колі, якщо R1=R2=10 Ом, С1=20 мкФ, L1=1мГн, миттєве значення напруги на виводах кола представлене виразом u=3*sqrt(2)*sinwt+4*sqrt(2)*sin(3wt+300),В.
5 А
3 А
2 А
0 А
77. Шість однакових лампочок напругою 3,5 В, ввімкнені до мережі 220 В через реостат, що забезпечує нормальний накал кожної лампи. Як зміниться яскравість їх свічення якщо одна з ламп перегорить
збільшиться
зменшиться
залишиться такою ж
лампи не будуть світитися зовсім