Архітектурні особливості сучасних мікропроцесорів

 

1 Архітектура 16-розрядних мікропроцесорів

2 Архітектурні особливості  мікропроцесорів наступних поколінь

3 Напрямки підвищення продуктивності процесорів

 

 

1 Архітектура 16-розрядних мікропроцесорів

 

До 16-розрядних МП першого покоління належать МП i8086/i8088 та i80186/i80188, до МП другого покоління - i80286. Мікропроцесор має внутрішній надоперативний запам’ятовувальниий при­стрій (НОЗП) ємністю 14x16 байт. Шина адреси 20-розрядна, що дозволяє безпосередньо адресувати до 220= 1048576 комірок пам'яті (1 Мбайт).

У МП i8086 застосовано конвеєрну архітектуру, що дозволяє сумістити у часі цикли вибірки команди та вибірки з пам'яті кодів наступних команд. Це досягається паралельною роботою двох порівняно незалежних пристроїв - операційного пристрою та шин­ного інтерфейсу. Структурну схему МП i8086 показано на рисунку 1. Опе­раційний пристрій виконує команду, а шинний інтерфейс здійснює взає­модію із зовнішньою шиною: виставляє адреси, зчитує коди команд, записує результати обчислень у пам'ять або пристрої введення-виведення.

Операційний пристрій складається з регістрів загального призначення (РЗП), призначених для зберігання проміжних результатів - даних та адрес; АЛП з буферними регістрами; регістра ознак; блока керування та синхронізації (БК та С), який де­шифрує коди команд і генерує сигнали керування для всіх блоків схе­ми МП. Шинний інтерфейс складається з шести байтової регістрової пам'яті, яка називається чергою команд, чотирьох сегментних регістрів: CS, DS, ES, SS, вказівника команд IP, суматора, а також допоміжних регі­стрів зв'язку і буфера шин (БШ) адреси/даних. Черга команд працює за принципом FIFO (First Input - First Output, тобто перший прийшов - пер­ший пішов) і зберігає на виході порядок надходження команд. Довжина черги 6 байт.

Коли операційний пристрій зайнятий виконанням команди, шинний інтерфейс самостійно ініціює випереджаючу вибірку кодів команд з пам'яті у чергу команд. Вибирання з пам'яті чергового командного слова здійснюється тоді, коли в черзі виявляється два вільні байти. Черга збіль­шує швидкодію процесора у випадку послідовного виконання команд. У разі вибирання команд переходів, викликів і повернень з підпрограм та обробленні запитів переривань черга команд скидається і вибирання по­чинається з нового місця програмної пам'яті.

Рисунок 1 Структурна схема мікропроцесора i8086

 

Ще одним із завдань шинного інтерфейсу є формування фізичної 20-роз-рядної адреси із двох 16-розрядних слів. Першим словом є вміст одного з сегментних регістрів CS, SS, DS, ES, а друге слово залежить від типу ад­ресації операнда або коду команди. Складання 16-розрядних слів відбу­вається зі зміщенням на 4 розряди і здійснюється за допомогою суматора, що входить до складу шинного інтерфейсу.

 Пам'ять являє собою масив ємністю 1 Мбайт (рисунок 2). У пам'яті зберігаються як бай­ти, так і двобайтові слова. Слова розміщуються у двох сусідніх комірках пам'яті; старший байт зберігається у комірці зі старшою адресою, молод­ший - з молодшою. Адресою слова вважається адреса його молодшого байта. На рисунку 2 показано приклад, коли з адресою 00000 зберігається байт 35H, а з адресою 00001 - слово 784AH. Початкові (00000H-003FFH) і кінцеві (FFFF0H-FFFFFH) адреси зарезервовані для системи перери­вань та початкового встановлення відповідно.

У МП i8086 застосовано сег­ментну організацію пам'яті, яка характеризується тим, що програмно до­ступною є не вся пам'ять, а лише деякі сегменти, тобто області пам'яті. Усередині сегмента використовують лінійну адресацію.

 

Рисунок 2 Програмна модель пам'яті

 

Упровадження сегментної організації можна пояснити таким чином. Мікропроцесор i8086 являє собою 16-розрядний процесор, тобто він має 16-розрядну внутрішню шину, 16-розрядні регістри і суматори. Прагнення розробників ВІС адресувати якомога більший масив пам'яті зумовило ви­користання 20-розрядної шини даних.

Для формування 20-розрядної адреси у 16-розрядному процесорі вико­ристовують інформацію двох 16-розрядних регістрів. У МП i8086 20-роз­рядна адреса формується з двох 16-розрядних адрес, які називають логіч­ними. Перша логічна адреса, доповнена праворуч чотирма нулями, являє собою початкову адресу сегмента ємністю 64 кбайт. Друга логічна адреса визначає зміщення у сегменті, тобто відстань від початку сегмента до ад­ресованої комірки. Якщо вона дорівнює 0000, то адресується перша комір­ка сегмента, якщо FFFFH - то остання. Отже, логічний адресний простір розподілено на блоки суміжних адрес розміром 64 кбайт, тобто сегменти.

Такий підхід до організації пам'яті зручний ще й тому, що пам'ять  логічно поділяється на області коду (програмної пам'яті), даних і стека. Фізична 20-розрядна адреса комірки пам'яті формується з двох 16-розрядних адрес – адреси сегмента Seg і виконавчої адреси ЕА (Executive Address), які додаються зі зміщенням на чотири розряди (рисунок 3).

Рисунок 3 Формування фізичної адреси

 

Зміщення адреси сегмента на 4 розряди ліворуч еквівалентне його мно­женню на 24. Тоді фізична адреса дорівнює 16 х Seg + ЕА. Як перша логічна адреса Seg використовується вміст одного із чотирьох сегментних регістрів: CS (Code Segment - сегмент кодів), DS (Data Segment - сегмент даних), ES (Extended Segment - додатковий сегмент даних), SS (Stack Segment - сегмент стека). Друга логічна адреса ЕА або зміщення залежить від сегмента. Так, у сегменті кодів як ЕА використовується вміст лічильника інструкцій IP, у сег­ментах даних значення ЕА залежить від засобу адресації операнда, у сегмен­ті стека використовуються регістри SP або ВР.

Перетворення логічних адрес на фізичні завжди однозначне, тобто па­рі Seg і ЕА відповідає єдина фізична адреса. Зворотне перетворення не є однозначним: фізичну адресу можна подати за допомогою 4096 пар логі­чних адрес. Фізична адреса позначається у вигля­ді Seg:EA, де як Seg і ЕА можуть використовуватися і позначення регіст­рів, і 16-розрядні дані.

На рисунку 4  показано розміщення у просторі 1 Мбайт чотирьох сег­ментів по 64 кбайт без перекриття. Початкові адреси сегментів визнача­ються вмістом 16-розрядних сегментних регістрів, які доповнено право­руч чотирма нульовими бітами. Зміщення в сегменті кодів визначається вмістом регістра IP; зміщення в сегменті даних і додатковому сегменті даних - ефективною адресою ЕА,  яка наводиться в команді; у сегменті стека - вмістом регістра SP.

У сегментах кодів розміщено коди команд, тобто програму у машинних кодах; у решті сегментів – дані. Програма може звертатися тільки до даних у сегментах (рисунок 4).

Змінюючи вміст сегментних регістрів, можна пересувати сегменти в межах усієї пам'яті 1 Мбайт.

Рисунок 4 Розміщення сегментів у просторі пам'яті 1 Мбайт

 

Регістри загального призначення поділяються на регістри даних і ре-гістри-вказівники. До регістрів даних відносять чотири 16-розрядні регіст­ри: АХ, ВХ, СХ, DX. Кожний із цих регістрів складається з двох 8-розрядних регістрів, які можна незалежно адресувати за символічними іменами АН, ВН, СН, DH (старші байти - High) та AL, BL, CL, DL (молодші байти -Low). Регістри-вказівники SP (Stack Pointer - вказівник стека), ВР (Base Pointer - базовий регістр), SI (Source Index - індекс джерела), DI (Destination Index - індекс призначення) є 16-розрядними. Усі РЗП мож­на використати для зберігання даних, але в деяких командах допуска­ється використання певного регістра за замовчуванням. На відмі­ну від 8-розрядних МП регістр SP зберігає зміщення останньої зайнятої комірки стека відносно початку сегмента стека, а повна адреса стека ви­значається як SS:SP.

Сегментні регістри CS, DS, ES, SS визначають початкові адреси чоти­рьох сегментів пам'яті. Використання сегментних регістрів визначається типом звернення до пам'яті.

 

2 Архітектурні особливості  мікропроцесорів наступних поколінь

Аналіз коду програм, що генерується компіляторами мов високого рівня, показав, що найчастіше використовується тільки обмежений набір простих команд форматів "регістр, регістр ®регістр" і "регістр« пам'ять". Компілятори не в змозі ефективно використовувати складні команди. Це спостереження сприяло формуванню концепції процесорів з скороченим набором команд, так званих RISC-процесорів (RISC - Reduced Instruction Set Computer).

Дейв Паттерсон і Карло Секуін сформулювали 4 основних принципи побудови RISC-процесорів:

1. Будь-яка операція повинна виконуватися за один такт, незалежно від її типу.

2. Система команд повинна містити мінімальну кількість найпростіших інструкцій однакової довжини, що  найбільш часто використовуються.

3. Операції обробки даних реалізуються тільки у форматі "регістр¬ регістр" (операнди вибираються з оперативних регістрів процесора, і результат операції записується також у регістр, а обмін між оперативними регістрами й пам'яттю виконується тільки за допомогою команд завантаження записи).

4. Склад системи команд повинен бути "зручний" для компіляції операторів мов високого рівня.

Таким чином, RISC-процесори комп'ютерів зі скороченим набором команд мають команди обробки типу "регістр ¬регістр" і команди збереження (store) і завантаження (load) типу "пам'ять ¬ регістр" і "регістр ¬ пам'ять" відповідно. Функціональні перетворення можуть виконуватися лише над вмістом регістрів, а результат поміщається тільки в регістр.

Після відокремлення RISC-процесорів в окремий клас процесори з традиційними наборами команд стали називатися "CISC-процесорами" (CISC – Complicated Instruction Set Computer) з повним набором команд. Як правило, в цих процесорах команди мають багато різних форматів і вимагають для свого представлення різне число байтів пам'яті. Це обумовлює визначення типу команди в ході її дешифрування при виконанні, що ускладнює пристрій управління процесора і перешкоджає підвищенню тактової частоти до рівня, досяжного в RISC-процесорах на тій же елементній базі.

Мікропроцесори з класичною CISC - архітектурою реалізують на рівні машинної мови комплексні набори команд різної складності (від простих, характерних для мікропроцесора першого покоління, до складних, характерних для 32-розрядних мікропроцесорів типу 80486, 68040 та ін.) Лідером у цій галузі є фірма Intel і її клонмейкери, мікропроцесорами якої комплектується більш 80% випускаються персональних комп'ютерів. Мікропроцесори сімейства М60ххх фірми Motorola використовувалися в персональних комп'ютерах типа Macintosh. Мікропроцесори цього сімейства широко застосовуються також в пристроях управління, вбудованих в різні прилади і системи: контрольну вимірювальну та зв'язкову апаратуру, лазерні принтери та контролери дисководів, роботи і системи промислової автоматики.

Мікропроцесори з RISC - архітектурою застосовуються, в основному, в робочих станціях і потужних серверах. Широке застосування знаходять RISC - мікропроцесори сімейств SPARC фірми Sun Microsystems і RxOOO фірми MIPS Computer Systems. Останнім часом дуже активно впроваджуються в різну апаратуру RISC - мікропроцесори сімейства PowerPC – спільна розробка фірм IBM, Motorola і Apple Computers (альянс IMA). Процесори PowerPC 7ХХ (G3), PowerPC 74XX (G4), PowerPC 970 (G5) являються основою побудови персональних комп’ютерів iMac  фірми Apple Computers. Серед фірм, що випускають RISC-мікропроцесори, знаходяться також Intel, Hewlett-Packard, Digital Equipment. Необхідно також відмітити  трансп’ютери – оригінальні RISC-мікропроцесори, що розроблені фірмою Inmos для побудови мультипроцесорних систем.

Розвиток мікропроцесорів відбувається при постійному прагненні збереження наступності програмного забезпечення (ПЗ) і підвищення продуктивності за рахунок вдосконалення архітектури та збільшення тактової частоти. Збереження наступності ПЗ та підвищення продуктивності, взагалі суперечать один одному.

Так, наприклад, процесори з системою команд х86, що відносяться до класу CISC-процесорів аж до Pentium Pro, мали більш низькі тактові частоти в порівнянні з мікропроцесорами провідних компаній виробників RISC-процесорів, що виготовлялись за одними і тими же технологічними нормами.  Для цих процесорів існували програми, на яких продуктивність х86 мікропроцесорів була значно нижче, ніж у RISC-процесорів, реалізованих на тій же елементній базі. Однак можливість використання сумісного програмного забезпечення для різних поколінь х86 процесорів забезпечувала їм стійке домінуюче становище на ринку.

Потім на основі розробок компаній NexGen і AMD, пізніше підхоплених компанією Intel, була реалізована успішна спроба вирішення проблеми підвищення продуктивності в рамках архітектури х86. Ці компанії, зберігаючи наступність за системою команд із CISC-мікропроцесорами сімейства х86, створили нові пристрої з використанням елементів RISC-архітектури. Першими прикладами такого підходу можуть служити мікропроцесори Nx586 (NexGen), К5, К6 (AMD), які використовують концепцію RISC-ядра. У мікропроцесор вбудовується апаратний транслятор, що перетворює команди х86 в команди внутрішнього RISC-процесора.  Компанія Intel вперше використала цей підхід у своїх мікропроцесорах з архітектурою P6. Важливим елементом архітектури, що з'явилися в МП i80486 фірми Intel, став конвеєр – спеціальний пристрій, що реалізує такий метод обробки команд усередині мікропроцесора, при якому виконання команди розбивається на кілька етапів, i80486 має п'ятиступінчастий конвеєр. Відповідні п'ять етапів включають:

• вибірку команди з кеш - пам'яті або оперативної пам'яті;

• декодування команди;

• генерацію адреси, за якої визначаються адреси операндів в пам'яті;

• виконання операції за допомогою АЛП;

• запис результату (куди буде записаний результат, залежить від алгоритму роботи конкретної машинної команди).

Таким чином, на стадії виконання кожна машинна команда як би розбивається на елементарні операції. У чому перевага такого підходу? Чергова команда після її вибірки потрапляє в блок декодування. Таким чином, блок вибірки вільний і може вибрати наступну команду. В результаті на конвеєрі можуть знаходитися у різіній стадії виконання п'ять команд. Швидкість обчислення в результаті істотно зростає. Мікропроцесори, що мають один конвеєр, називаються скалярними, а два і більше – супер скалярними. Мікропроцесор Pentium має два конвеєра, тобто використовує суперскалярну архітектуру, тому може виконувати дві команди за машинний такт. Внутрішня структура конвеєра така ж, як і у i486. Мікропроцесори сімейства Р6 (Pentium Pro/ІІ/ІІІ) мають іншу структуру конвеєра.

Сучасні мікропроцесори можуть містити десять і більше конвеєрів. У разі ефективного завантаження паралельно функціонуючих пристроїв можливе отримання в одному такті декількох результатів операцій, представлених скалярами: цілочисельними операндами або операндами з плаваючою крапкою.

Ефективне завантаження паралельно функціонуючих конвеєрів забезпечується або апаратурою процесора, або компілятором, на вході якого надходять програми з традиційною послідовною мовою програмування, або спільно апаратурою та компілятором. У компіляторах використовується особлива техніка вилучення паралелізму з послідовних програм.

Є два крайніх підходи до відображення властивого мікропроцесору внутрішнього паралелізму обробки даних на архітектурному рівні в системі команд.

Перший підхід більш консервативний і полягає в тому, що ніякої вказівки на паралельну обробку усередині процесора система команд не містить. Саме такі процесори відносяться до класу суперскалярних. Така назва, з одного боку, відрізняє ці процесори від векторних процесорів, а з іншого боку, підкреслює властивий цим процесорам внутрішній паралелізм, що забезпечує одержання в одному такті декількох скалярних результатів.

Другий підхід, навпаки, повністю відкриває користувачеві усі можливості паралельної обробки. У спеціально відведених полях команди кожному з паралельно працюючих пристроїв обробки пропонується дія, яку пристрій повинен зробити.

Такі процесори називаються процесорами з довгим командним словом (VLIW - Very Long Instruction Word). Передбачається, що існують компілятори з мов високого рівня, які готують програми для завантаження їх в мікропроцесори. Представники цієї архітектури: Crusoe від Transmeta, Itanium від Intel і російський Ельбрус 2000 (архітектура Е2К).

Подальше підвищення продуктивності мікропроцесорів зв'язується в даний час зі статичним і динамічним аналізом коду з метою виявлення паралелізму рівня програмних сегментів з використанням інформації, що надається компілятором мови високого рівня. Дослідження в даному напрямку привели до розробки мультитредової  архітектури процесорів, які є подальшим розвитком супер скалярної архітектури.

Суперскалярні мікропроцесори і мікропроцесори з довгим командним словом мають один лічильник команд і в силу цього можуть бути названі однотредовими. У цих мікропроцесорах команди, що аналізуються на предмет можливості їх паралельного спільного виконання, прив'язані до лічильника команд процесора або вікном виконання як в суперскалярних мікропроцесорах, або довгою командою як в мікропроцесорах з довгим командним словом. Для того щоб більш агресивно вибирати для паралельного виконання команди однієї або кількох програм, в мікропроцесор вводиться кілька лічильників команд.

Мікропроцесори з декількома лічильниками команд отримали назву мультитредових. Мультитредовість в термінології Intel отримала назву Hyper-Threading (гіперточність). Процесори, повною мірою використовують усі переваги, надані мультитредовою архітектурою, розробляються фірмами IBM і SUN.

Суть технології Hyper-Threading полягає в тому, що в кристал процесора додано кілька блоків, що дозволяють одному фізичному процесору розпізнаватися і працювати в системі як два логічних процесора, кожен з яких може бути завантажений своїм завданням. Основна частина блоків процесора використовується спільно, але деякі про дубльовані і можуть виконувати різні завдання.

Технологія Hyper-Threading допомагає скоротити періоди простою процесора шляхом використання ресурсів, не зайнятих одним завданням, виконанням інструкцій іншого завдання, наприклад, у разі:

• затримок при доступі до пам'яті;

• виконання послідовності взаємозалежних інструкцій;

• помилок передбачення розгалужень;

• одночасних обчислень в цілочисленому і експоненційному форматах.

У результаті пропускна здатність основних ресурсів процесора зростає, а сумарний час виконання двох завдань скорочується.

 

3 Напрямки підвищення продуктивності процесорів

 

Розвиток мікропроцесорної техніки в області універсальних мікропроцесорів йде шляхом постійного підвищення їх продуктивності. Традиційними напрямами такого розвитку є підвищення тактової частоти роботи МП і збільшення кількості одночасно виконуваних команд за рахунок збільшення числа конвеєрів (виконавчих пристроїв) в МП.

Проте обоє ці напрями слід визнати екстенсивними, такими, що мають природні обмеження.

Підвищення тактової частоти, яке в основному забезпечується шляхом збільшення кількості сходинок  в конвеєрі, призводить до великих втрат часу при необхідності перезавантаження конвеєра внаслідок конфліктів по управлінню або при перемиканні на нове завдання. Таке збільшення має також і фізичні обмеження, пов'язані з схемотехнікою кристала ВІС. Обмеження визначаються також впливом накладних витрат при передачі частково обробленої команди на наступний ступінь конвеєра. На великих частотах ці витрати стають сумірними з тривалістю обробки на черговому етапі. Багато в чому цей напрям вичерпав себе в мікропроцесорі Pentium 4, що працює на частотах, близьких до 4 ГГц.

Підвищення продуктивності за рахунок збільшення числа конвеєрів в мікропроцесорі можна оцінити збільшенням числа команд, що виконуються програмами за такт (IPC - INsTRuctions Per Cycle). Так, для МП Alpha 21264 цей показник дорівнює 6, стільки ж мікрооперацій за такт може видати Pentium 4. Але це граничні значення, а реальні програмні коди, зокрема, із-за різних взаємозалежностей, дають набагато нижче значення IPC. Подальше збільшення числа виконавчих пристроїв веде до ускладнення розташованого у ВІС пристрою управління, що розподіляє команди по конвеєрах, а також до складних взаємозалежностей між даними. До того ж реальні коди програм не дозволяють забезпечити ефективне завантаження усіх наявних в МП виконавчих пристроїв, що призводить до їх простоїв. Слід зазначити також, що зростання продуктивності мікропроцесора не є прямо пропорційним зростанню кількості конвейєрів, а зазвичай істотно нижче.

 

На сьогодні для підвищення продуктивності мікропроцесорів використовується ряд нових підходів, основними з яких є :

-       CMP (Chip Multi ProcessINg) – створення на одному кристалі системи з декількох мікропроцесорів (багатоядерність);

-       SMT (Simultaneous MultiThreadINg) – багатониткова архітектура;

-       EPIC (Explicitly Parallel INsTRuction ComputINg) – обчислення з явним паралелізмом в командах.

 

Напрям CMP забезпечується збільшеними технологічними можливостями, які дозволяють створити на одному кристалі декілька мікропроцесорів і організувати їх роботу за принципом мультипроцесорних систем.

Виробники чіпів вже не женуться за частотою, змістивши акцент на багатоядерну архітектуру, яка дозволяє нарощувати продуктивність, зберігаючи в прийнятних межах енергоспоживання і тепловиділення.

Багатоядерні процесори добре пристосовані для вимогливих мультимедійних завдань, таких як обробка відеозаписів, роботи з великими базами даних, одночасне виконання декількох ресурсоємних завдань, наприклад, комп'ютерної гри, запис DVD і завантаження файлів з Інтернету.

При такому підході завдання підвищення продуктивності роботи окремих застосувань вимагає розпаралелювання останніх, тобто проблема переміщається з апаратного на програмний рівень. На даний момент складнощі полягають в тому, що велика частина існуючого програмного забезпечення створювалася без розрахунку на використання в багатоядерних і багатопроцесорних конфігураціях. Іншими словами, прогрес в області апаратних засобів на якийсь час випередив прогрес в області програмного забезпечення.

Розвиток мікропроцесорної техніки в цьому напрямі йде дуже швидкими темпами. Так, компанія Tilera в 2007 році почала  постачання спеціалізованих процесорів Tile64, що налічують 64 ядра

Напрям SMT в розвитку архітектури мікропроцесорів базується на тому, що одне завдання не в змозі повністю завантажити усі зростаючі ресурси мікропроцесора. Тому на одному процесорі здійснюється запуск декількох завдань одночасно, при цьому розпаралелювання програм здійснюється апаратними засобами МП.

Це дозволяє більше рівномірно завантажити ресурси процесора. Паралельно в різних пристроях МП можуть виконуватися команди з різних завдань. Так, мікропроцесор Alpha 21264 підтримує виконання до 4 завдань одночасно. За підтримки SMT на 4 нитки кожен процесор з точки зору операційної системи виглядає як 4 логічних процесора. Дослідження показали, що SMT дозволяє збільшити продуктивність цього процесора до двох разів, а додаткові схеми управління займають всього біля 10 % площі кристала.

Деякі мікропроцесори для максимального підвищення своєї продуктивності використовують обидва вищеназвані підходи. Так, компанія Sun Microsystems представила новий процесор ULTRaSPARC T2.

Новий чіп забезпечений вісьмома ядрами, кожне з яких може обробляти вісім потоків інструкцій. Таким чином, він одночасно здатний оперувати з 64 потоками. Тактова частота ULTRaSPARC T2 складає від 900 МГц до 1,4 ГГц.

 

Напрям EPIC фактично використовує відому технологію VLIW (Very Large INsTRuction Word) – дуже довгого командного слова.

Розпаралелювання алгоритму між виконавчими  модулями виконується компілятором на етапі створення машинного коду, коли команди об'єднуються в зв'язки і не конкурують між собою за ресурси мікропроцесора. При цьому спрощується блок управління на кристалі.

Типовим представником архітектури EPIC є мікропроцесор Itanium фірми Intel.

1997 року фірми Intel і Hewlett-Packard розробили нову мікропроцесорну архітектуру EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing - явного паралель­ного обчислення команд), яку було покладено в основу 64-розрядних МП ІА-64, Itanium, Itanium 2.