Конструювання, виробництво та технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв

Надійність, контроль та діагностика РЕА

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

 

Про дисципіну "Надійність, контроль та діагностика РЕА" 

Висока якість електронної апаратури та її вузлів не може бути забезпечена без проведення випробувань на етапі розробки та контролю якості продукції в процесі виготовлення. Вирішенню цього завдання також сприяє впровадження методів статистичного регулювання технологічних процесів та статистичного приймального контролю. Це прикладна науково-технічна дисципліна, яка вивчає основні поняття кваліметрії на прикладі комплексної оцінки якості РЕА, статистичні методи контролю, теорію надійності, методику випробувань апаратури. .

Метою дисципліни «Надійність, контроль та діагностика РЕА»  є засвоєння теоретичних основ статистичних методів контролю якості РЕА та набуття практичних навичок розрахунку надійності РЕА.

Програма складається з 3 основних розділів, що розкривають питання методології оцінки рівня якості під час розробки та виготовлення продукції, сертифікаційних  випробувань;  теорії та показників надійності, методів оцінки надійності, методів розрахунку  показників та способів їх підвищення;  методи випробувань та контролю електронних засобів на виробництві.

Дисципліна «Надійність, контроль та діагностика РЕА» є завершальною в технологічній підготовці студента. Вивчення дисципліни сприяє вихованню професійної компетентності та професійного кругозору, уміння застосування знань у виробництві електронних засобів, роботі з випробувальним обладнанням та вимірювальними приладами.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • поняття кваліметрії; вимоги стандартів щодо якості РЕА;
 • умови експлуатації апаратури та фактори, що впливають на працездатність РЕА;
 • основи статистичних методів контролю;
 • методику розрахунку надійності РЕА;
 • організацію та обладнання контрольно-випробувальних робіт;
 • методи забезпечення якості технічного обслуговування і ремонту РЕА.

Студенти повинні вміти

 • готувати дані для кваліметричної експертизи РЕА;
 • аналізувати умови експлуатації та їх вплив на показники надійності РЕА;
 • виконувати розрахунки надійності РЕА;
 • планувати випробування РЕА та аналізувати результати експериментів;
 • визначати заходи щодо забезпечення якості технічного обслуговування і ремонту РЕА.

Значне місце при вивчені дисципліни відводиться на самостійну роботу студентів. Передбачається обов’язкова контрольна робота за розділом  1.

Теоретичний матеріал закріплюється на практичних роботах. Дисципліна складається з трьох модулів (М1 – розділ 1; М2 – розділ 2; М3 – розділ 3).

Поточний контроль теоретичних знань студентів здійснюється під час колоквіумів, які проводитимуться на останніх тижнях 1-го – 3-го модулів, контроль практичних знань та вмінь здійснюється під час захисту практичних робіт.

Підсумковий контроль знань здійснюється в кінці семестру шляхом підрахування загальної кількості балів, отриманих під час навчання або під час заліку, якщо студент бажає підвищити свою оцінку якщо не набрав належної кількості балів протягом семестру.