Конструювання, виробництво та технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв

Контроль якості РЕА

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

      Контрольні роботи та завдання

Показник якості продукції  -  кількісна характеристика одного або декількох властивостей продукції, що складають її якість. Під оцінкою рівня якості продукції розуміється результат оцінювання, тобто зіставлення показників якості оцінюваної продукції з базовими значеннями. У кількісній формі оцінка виражається одним числом, яке представляє собою значення комплексного показника якості, що відображає певну сукупність властивостей продукції. У якісній формі оцінка представляється у вигляді твердження про те чи відповідає продукція за сукупністю властивостей рівню вимог певного ринку, перевершує їх або поступається їм, тому за розділом "Оцінка якості РЕА" передбачена передбачена обов'язкова контрольна робота (ОКР). Тривалість виконання ОКР - 1 година (40-45 хв.)

Завдання ОКР : визначити коефіцієнти технічного рівня параметрів нового і базового виробів, коефіцієнт еквівалентності та коефіцієнт, що враховує підвищення якості.

Метою  директорської контрольної роботи (ДКР) є перевірка знань з дисципліни «Контроль якості РЕА». Змістом завдань передбачено перевірку практичних навиків роботи, уміння застосовувати теоретичні знання для вирішення конкретних ситуацій, уміння аналізувати завдання та знаходити найраціональніший шлях їх реалізації. ДКР складається з двох завдань  різної складності, які охоплюють матеріал  дисципліни. Перше теоретичне питання складається з десяти тестових запитань, за правильну відповідь на всі запитання виставляється 10 балів. Друге питання передбачає розробку схему зв’язків та матрицю з’єднань до заданої електричної принципової схеми. За правильну відповідь виставляється 10 балів. Для успішного виконання контрольної роботи необхідні такі передумови - вивчення і опрацювання матеріалу:
- підручника;
- конспекту лекцій;
- методичних посібників до практичних занять;
- електронного підручника;
-
довідкової літератури.
Тривалість виконання   контрольної роботи з дисципліни  - 2 години (80-90 хв.).

Метою  комплексної контрольної роботи (ККР) є перевірка залишкових знань з дисципліни "Контроль якості РЕА". ККР складається з двох завдань різної складності, які охоплюють матеріал дисципліни. Перше теоретичне питання складається з десяти тестових запитань, за правильну відповідь на всі запитання виставляється 10 балів. Друге питання передбачає визначання коефіцієнтів ваги показників якості за даними ранжирування. За правильну відповідь виставляється 10 балів. Для успішного виконання контрольної роботи необхідні такі передумови - вивчення і опрацювання матеріалу:
- підручника;
- конспекту лекцій;
- методичних посібників до практичних занять;
- електронного підручника;
-
довідкової літератури.

Тривалість виконання   контрольної роботи з дисципліни  - 1 година (40-45 хв.).