Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

Дипломне проектування
 

Дипломний проект повинний бути самостійно виконаною технічною розробкою радіотехнічних пристроїв, цифрових пристроїв або мікропроцесорних пристроїв, оформленою відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

Дипломні проекти можуть бути трьох типів:

а) робота, орієнтована переважно на схемотехнічну розробку апаратної частини радіотехнічного пристрою, цифрового пристрою або мікропроцесорного пристрою;

б) робота, орієнтована переважно на системотехнічну розробку і аналіз функціонування мікропроцесорної  системи;

в) робота, орієнтована переважно на конструювання радіотехнічних пристроїв, цифрових пристроїв, або мікропроцесорних пристроїв.

Наявність різних типів дипломних проектів дозволяє організувати проектування кількома студентами складного об'єкта.

У дипломному проекті типу "а" основна увага приділяється проектуванню технічних засобів. Прикладами дипломних проектів даного типу можуть бути:

 • розробка звукопідсилювальних пристроїв;
 • розробка радіоприймальних, радіопередавальних пристроїв різного призначення;
 • розробка блоків живлення;
 • розробка вимірювальних пристроїв;
 • розробка пристроїв побутової електроніки;
 • розробка мікроконтролерів для зовнішніх пристроїв ЕОМ і систем;
 • розробка блоків спряження пристроїв із стандартним інтерфейсом системи;
 • розробка контролерів локальних мереж;
 • розробка охоронних пристроїв;
 • розробка спеціалізованих і проблемно-орієнтованих радіотехнічних систем.

У роботах типу "а" повинні бути розроблені схеми електричні структурні, схеми електричні функціональні, часові діаграми роботи, схеми електричні принципові основних вузлів і пристроїв, схеми електричні принципові міжз’єднань, виконані розрахунки швидкодії пристроїв, узгодження часових діаграм, узгодження електричних параметрів вхідних та вихідних кіл, у тому числі з використанням нетипових схемних рішень.

У дипломному проекті типу "б" основна увага приділяється детальній системотехнічній розробці і аналізу функціонування системи, що відповідають системному етапу проектування на стадіях технічних пропозицій та ескізного проектування. У цих роботах розробка принципових електричних схем і конструкторсько-технологічних рішень зведена до мінімуму, а основна увага приділяється розробці функціональних алгоритмів та моделюванню системи, її аналізу та синтезу, розробці програмних засобів. Прикладами дипломних проектів даного типу можуть бути:

 • система цифрового автоматичного керування, як правило, на базі мікро ЕОМ або мікропроцесорів (загальний аналіз, моделювання, перевірка стійкості функціонування);
 • розробка моделей контролерів і відлагодження  на них програмного (мікропрограмного) забезпечення;
 • моделювання і оптимізація обчислювальних, інформаційних та керуючих систем;
 • розробка систем керування передачею даних у локальних обчислювальних мережах;
 • розробка пристроїв спряження з ЕОМ;
 • розробка телекомутаційних пристроїв.

Робота повинна включати лістінги програм, результати моделювання і тестування програм. Графічна частина роботи повинна включати такі листи: схеми електричні структурні різних варіантів систем; схеми структурні програмного забезпечення; схеми алгоритмів окремих програм і підпрограм; результати експериментів і досліджень.

Дипломний проект типу "в" орієнтований на розробку конструкції та технологічного процесу складання та монтажу пристрою, розробки технологічних карт, які використовуються при виготовленні, ремонті та регулюванні виробу. Прикладами дипломних проектів даного типу можуть бути:

 • складання та монтаж вузла на друкованій платі;
 • складання та монтаж вузлів та блоків з об’ємним монтажем;
 • складання та монтаж вузлів з  SMD монтажем;
 • настроювання та регулювання апаратури або окремих функціональних вузлів;
 • електромонтаж вузла або апаратури в  цілому.

У дипломному проекті типу ”в ”  розроблятися загальна компоновка виробу, вибиратися типові конструктивні елементи, трасування міжз'єднань, проектування тестів для перевірки та настройки обладнання виробу, розробляються питання технології проектування, відлагодження і тестування пристрою, оцінюється надійність.

Дипломний проект дослідницького характеру.

Дипломний  проект  може носити  науково-дослідницький характер, а також включати розрахунково-графічну частину.

Дипломний проект передбачає розв'язання певної частки завдання науково-дослідної роботи цикловій комісії або підприємства (бази практики), яка по своєму основному направленню відповідає спеціальності і майбутній роботі молодшого спеціаліста. Дослідницька тема видається тільки студентам з відмінною і доброю підготовкою, які проявили здібності до такої роботи у процесі навчання. У дипломних проектах дослідницького характеру допускається часткове зменшення обсягу графічної частини і загально-технічних розрахунків.