Конструювання, виробництво та технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв

Мікропроцесорні пристрої та системи

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

 

Про дисципіну "Мікропроцесорні пристрої та системи" 

Сучасні побутові електротехнічні пристрої (холодильники, пральні машини, НВЧ печі, кухонні комбайни), радіотехнічні пристрої (телеприймачі, програвачі DVD, магнітоли, музичні центри, тюнери), засоби зв’язку (телефони, радіотелефони, телефони з АВН, мікро АТС), комп’ютери, копіювальна техніка, оргтехніка побудовані на мікропроцесорних системах.

Метою дисципліни «Мікропроцесорні пристрої та системи» є формування знань і навиків їх використання в питаннях проектування радіотехнічних пристроїв  з використання  мікропроцесорних систем (МПС).

У програмі розглянуті питання: схемотехнічні аспекти побудови МПС, запам’ятовуючі пристрої мікропроцесорних систем, обмін інформації в мікро ЕОМ, типи інтерфейсів, архітектура мікроконтролерів AVR,  інструментальні засоби підтримки розробників МПС і мікроконтролерів.

Вивчення дисципліни сприяє вихованню професійної компетентності та професійного кругозору, уміння орієнтуватись у сучасній цифровій елементній базі та тенденціях розвитку мікропроцесорної техніки.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • арифметичні та логічні основи мікропроцесорної техніки;
 • архітектуру сучасних МП та мікро ЕОМ;
 • сучасну елементну базу МПС;
 • інтерфейсні ІМС й галузі їх застосування;
 • систему команд мікроконтролерів AVR;
 • елементну базу ІМС пам’яті, методи нарощування об’єму пам’яті;
 •  методи введення/виведення інформації в МПС;
 • інтерфейси обміну даними, підходи до комп’ютерного аналізу та моделювання МПС.

Студенти повинні вміти

 • застосовувати системний підхід до проектування МПС, проводити розробку структурних, функціональних і принципових схем МПС;
 • вибирати елементну базу, придатну для реалізації заданих робочих характеристик;
 • використовувати перспективну елементну базу для реалізації МПС;
 • застосовувати системи автоматизованого проектування в процесі розробки МПС; 
 • програмувати мікропроцесорні системи на мові асемблер;
 • застосувати мікроконтролери в різних прикладних задачах.

Значне місце при вивчені дисципліни відводиться на самостійну роботу студентів. Передбачається обов’язкова контрольна робота за розділами 1, 2.

Теоретичний матеріал закріплюється на практичних та лабораторних роботах. Дисципліна складається з чотирьох  модулів (М1 – тема1; М2 – тема 2; М3 – тема 3; М4 – тема 4).

Поточний контроль теоретичних знань студентів здійснюється під час колоквіумів, які проводитимуться на останніх тижнях 1-го – 4-го модулів, кон­троль практичних знань та вмінь здійснюється під час захисту лабораторних робіт.

Підсумковий контроль знань здійснюється в кінці семестру шляхом підрахування загальної кількості балів, отриманих під час навчання або під час заліку, якщо студент бажає підвищити свою оцінку якщо не набрав належної кількості балів протягом семестру.

  Детальніше... робоча програма